Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2017, 35737Vergunningen

Besluiten inzake Programma Stroomlijn, deelgebied 3 (uiterwaarden langs de Onbedijkte Maas), cluster 3, Rijkswaterstaat

De Minister van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat door de betrokken bevoegd gezagsinstanties besluiten zijn genomen voor Stroomlijn, deelgebied 3, cluster 3. De betreffende besluiten en bevoegde gezagsinstanties zijn hieronder nader aangeduid. Stroomlijn deelgebied 3 maakt onderdeel uit van het landelijke Rijkswaterstaat-programma Stroomlijn. Op de voorbereiding en bekendmaking van deze besluiten is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing.

De ontwerpbesluiten hebben voor een ieder ter inzage gelegen van donderdag 13 april 2017 tot en met woensdag 24 mei 2017. Binnen deze zes weken bestond de mogelijkheid om zienswijzen naar voren te brengen. Er zijn gedurende deze periode geen zienswijzen naar voren gebracht. Wel is in het projectplan Waterwet een ambtshalve wijziging aangebracht. Deze wijziging betreft een nadere verduidelijking van de laatste zin van paragraaf 1.3.2 (op pagina 7 van het besluit).

Algemeen

Rijkswaterstaat werkt – vanuit het Programma Stroomlijn – aan het onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden. Het regent vaker en harder. Daardoor krijgen de Nederlandse rivieren en uiterwaarden vaker te maken met hoog water. Bij hoogwater, als het water ook door de uiterwaarden stroomt, kunnen begroeiing en ophopend vuil daarin de doorstroming van het water belemmeren. Dit veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. Goed beheer en onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden is daarom erg belangrijk voor de hoogwaterveiligheid.

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren onderzocht op welke plekken het water bij hoogwater het hardst door de uiterwaarden stroomt (de zogenoemde ‘stroombaan’) en vastgesteld welke begroeiing de doorstroming het meest belemmert. In 2016 en 2017 zijn/worden daarom – na een afweging van belangen – zoveel mogelijk bomen en struiken uit de stroombaan van de rivier verwijderd, onder andere op moeilijk te beheren locaties.

Om deze locaties in de toekomst vrij te houden van nieuwe opgaande begroeiing, zijn ter plaatse inrichtingsmaatregelen nodig om het toekomstig beheer relatief eenvoudig (c.q. op reguliere wijze) te kunnen uitvoeren. Deze duurzaam beheer maatregelen betreffen onder andere het herprofileren van oevers en het afgraven en ophogen van terreinen.

Naast deze maatregelen omvat dit cluster het natuurlijk herstel van begroeiing in de uiterwaard Witte Steen (gemeente Boxmeer) en het verplaatsen van een vogelkijkscherm in de uiterwaard Bouxweerd (gemeente Leudal).

Meer informatie over het Programma Stroomlijn vindt u op: www.rws.nl/stroomlijn.

Toelichting besluiten

De besluiten voor deelgebied 3, cluster 3 betreffen werkzaamheden in 7 uiterwaarden, verspreid over 6 gemeenten. Voor de exacte locaties van de werkzaamheden wordt verwezen naar het bij de besluiten ter inzage liggende kaartmateriaal.

Projectplan Waterwet

Dit cluster omvat duurzaam beheer maatregelen in het kader van het Programma Stroomlijn. Om dit te kunnen doen, moet op grond van de Waterwet een projectplan worden opgesteld. In het projectplan wordt de complete ingreep voor deelgebied 3, cluster 3 beoordeeld. Het betreffende projectplan vormt daarmee het overkoepelend juridisch kader voor de werkzaamheden.

Vergunning Ontgrondingenwet

Om de werkzaamheden in het kader van het Programma Stroomlijn te kunnen uitvoeren, is voor de uiterwaard Middelaar (gemeente Gennep) een vergunning vereist op grond van de Ontgrondingenwet.

Watervergunning

Om de werkzaamheden in het kader van het Programma Stroomlijn te kunnen uitvoeren, is voor 2 uiterwaarden een watervergunning vereist op grond van de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei (inmiddels opgegaan in Waterschap Limburg).

Omgevingsvergunning activiteit ‘bouwen’

Om het vogelkijkscherm in de uiterwaard Bouxweerd (gemeente Leudal) te verplaatsen is een omgevingsvergunning vereist voor het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo).

Omgevingsvergunning activiteit ‘werk of werkzaamheden’

Als een bestemmingsplan voor een uiterwaard een verbod bevat voor het uitvoeren van een werk of werkzaamheden, dan is een omgevingsvergunning nodig om hier werkzaamheden te kunnen uitvoeren (artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo). Om die reden is voor 5 uiterwaarden een omgevingsvergunning vereist.

Omgevingsvergunning ‘afwijken van het bestemmingsplan’

Als de werkzaamheden in het kader van het Programma Stroomlijn het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo) betreffen, dan is voor de uitvoering hiervan een omgevingsvergunning nodig om af te wijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12 lid 1 onder a Wabo). Om die reden is voor 2 uiterwaarden een omgevingsvergunning vereist op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 van de Wabo.

Welke besluiten liggen nu ter inzage?

 • 1. Projectplan op grond van de Waterwet van de Minister van Infrastructuur en Milieu t.b.v. de uiterwaarden Plassen Roermond en Asseltse Plassen (gemeente Roermond), Bouxweerd (gemeente Leudal), Rijkelse Bemden (gemeente Beesel), Oude Beemden/Venlo (gemeente Venlo), De Witte Steen (gemeente Boxmeer) en Middelaar (gemeente Gennep) met bijbehorende stukken, waaronder de m.e.r.-beoordelingsbeslissing.

 • 2. Vergunning op grond van de Ontgrondingenwet en de Omgevingsverordening Limburg van gedeputeerde staten van Limburg t.b.v. de uiterwaard Middelaar (gemeente Gennep) met bijbehorende stukken.

 • 3. Watervergunning van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg op grond van de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei (inmiddels opgegaan in Waterschap Limburg) t.b.v. de uiterwaarden Bouxweerd en Oude Beemden/Venlo met bijbehorende stukken.

 • 4. Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de activiteit ‘werk of werkzaamheden’ en ‘afwijken van het bestemmingsplan’ t.b.v. de uiterwaard Asseltse Plassen van het college van B&W van de gemeente Roermond met bijbehorende stukken.

 • 5. Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de activiteit ‘werk of werkzaamheden’ en ‘afwijken van het bestemmingsplan’ t.b.v. de uiterwaard Rijkelse Bemden van het college van B&W van de gemeente Beesel met bijbehorende stukken.

 • 6. Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘werk of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaard Bouxweerd van het college van B&W van de gemeente Leudal met bijbehorende stukken.

 • 7. Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de activiteit ‘werk of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaard Oude Beemden/Venlo van het college van B&W van de gemeente Venlo met bijbehorende stukken.

 • 8. Omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de activiteit ‘werk of werkzaamheden’ t.b.v. de uiterwaard Middelaar van het college van B&W van de gemeente Gennep met bijbehorende stukken.

Waar en wanneer kunt u de besluiten inzien?

Van woensdag 28 juni 2017 tot en met woensdag 9 augustus 2017 liggen de besluiten ter inzage samen met de daarop betrekking hebbende stukken, inclusief de aanvragen. U kunt de betreffende documenten tijdens de gebruikelijke openingsuren en/of op afspraak inzien op de volgende locaties:

 • Gemeentehuis Beesel, Raadhuisplein 1, 5953 AL Reuver;

 • Gemeentehuis Boxmeer, Raadhuisplein 1, 5831 JX Boxmeer;

 • Poort van Gennep, Ellen Hoffmannplein 1, 6591 CP Gennep;

 • Gemeentehuis Leudal, Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen;

 • Stadskantoor Roermond, Kazerneplein 7, 6041TG Roermond;

 • Stadskantoor Venlo, Hanzeplaats 1, 5912 AT Venlo;

Digitale inzage

De besluiten met bijbehorende stukken, inclusief de aanvraag, kunt u ook inzien via www.coordinatiestroomlijn.nl, onder Deelgebied 3, Cluster 3, Definitieve besluiten.

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen van donderdag 29 juni 2017 tot en met woensdag 9 augustus 2017 beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State door het indienen van een beroepschrift. Daarnaast kunnen belanghebbenden, ook wanneer zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, beroep instellen tegen de (ambtshalve) wijziging in het projectplan Waterwet.

Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten:

 • a) uw naam en adres;

 • b) de dagtekening;

 • c) een omschrijving van de besluiten of het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • d) de redenen waarom u zich niet met de besluiten of het besluit kunt verenigen.

Stuur uw beroepschrift en zo mogelijk een afschrift van de besluiten of het besluit, waartegen uw beroep is gericht, onder vermelding van ‘Besluiten inzake Programma Stroomlijn, deelgebied 3 (uiterwaarden langs de Onbedijkte Maas), cluster 3’ naar:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist in enige instantie over ingestelde beroepen.

Crisis- en herstelwet van toepassing

Op de besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen, een beroep niet ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend en de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Dit betekent onder andere dat het indienen van een zogenaamd “pro forma” beroepschrift niet mogelijk is. Geef in het beroepschrift aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Hoe kunt u de werking van de besluiten laten schorsen?

Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van de besluiten. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.