Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2017, 35362Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Uitbreiding Lierop, fase III

Logo Someren

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 1 juni 2017 het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Uitbreiding Lierop, fase III” gewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.2016021-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Uitbreiding Lierop, fase III” voorziet in woningbouw tussen de straat Tamboer en de Meervensche Loop en vormt de afronding van het woningbouwplan Uitbreiding Lierop. Het bestemmingsplan heeft als doel om 23 woningen planologische mogelijk te maken.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van een zienswijze is de realisatie van aaneengebouwde woningen niet meer rechtstreeks mogelijk in het bestemmingsplan. Dit is alleen nog mogelijk via een afwijking van de bouwregels in artikel 6.4 van de regels. Daarnaast is artikel 6.2.3. lid b onder 3 gewijzigd. Per abuis stond in het ontwerpbestemmingsplan vermeld dat de gezamenlijke diepte van hoofdgebouwen en aanbouw niet minder mag bedragen dan 16 meter. Dit is gewijzigd zodat de gezamenlijke diepte van hoofdgebouwen en aanbouwen niet meer mag bedragen dan 16 meter.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf vrijdag 23 juni 2017 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van zaterdag 24 juni 2017 tot en met vrijdag 4 augustus 2017.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC (tel. 0493 494888). Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.2016021-VS01. De plannen zijn tevens te raadplegen via de gemeentelijke website www.someren.nl.

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;

  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.