Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2017, 34638Benoemingen en ontslagen

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 13 juni 2017, nr. 2085977, houdende de benoeming van en vaststelling van de vergoeding van de leden van Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Besluit benoeming en vergoeding leden Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders)

De Minister van Veiligheid en Justitie;

Gelet op artikel 6, derde lid, en artikel 19, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1 (Begripsbepalingen)

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. Minister:

Minister van Veiligheid en Justitie;

b. Commissie:

de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.

Artikel 2 (Samenstelling)

Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. mr. P. Oskam, burgemeester van Capelle aan den IJssel, tevens voorzitter;

  • b. prof. Mr. Dr. L.M. Coenraad, hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam;

  • c. mr. W.W.M. van der Donk, voorzitter van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders;

  • d. prof. Dr. T.L.C.M. Groot, hoogleraar management accounting aan de Vrije Universiteit Amsterdam;

  • e. mr. A.J. Moerman, manager materiële dienstverlening bij het Inter-lokaal Nijmegen;

  • f. C. Scherpenisse, directeur-bestuurder Tiwos en lid algemeen bestuur Aedes.

Artikel 3 (Vergoeding)

  • 1. De voorzitter ontvangt een vaste vergoeding per maand. De toepasselijke salarisschaal van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 voor de voorzitter is schaal 18. De arbeidsduurfactor voor voorzitter is 7,2/36.3.

  • 2. De daarvoor in aanmerking komende leden ontvangen per vergadering een vergoeding. De vergoeding per vergadering van de leden bedraagt 3% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 4 (Inwerkingtreding)

  • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2017.

  • 2. Dit besluit vervalt op het moment dat commissie wordt opgeheven.

Artikel 5 (Citeertitel)

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit benoeming en vergoeding leden Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 juni 2017,

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

TOELICHTING

De Instellingsregeling Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders bepaalt dat er een Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders is en wat de taak van die commissie is. Ook bepaalt die regeling dat deze commissie bestaat uit een voorzitter en vijf andere leden en dat zij worden benoemd door de Minister van Veiligheid en Justitie. Dit besluit geeft daar gevolg aan. Tevens voorziet dit besluit in de vergoedingen voor de commissieleden.

De leden van de commissie nemen deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming zonder last of ruggespraak.

De voorzitter ontvangt een vaste vergoeding per maand voor één dag in de week conform de thans geldende BBRA-schaal 18. Deze vaste vergoeding is noodzakelijk omdat het onderzoek continu afstemming en aandacht vergt. De overige leden ontvangen een vergoeding per vergadering conform het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Deze vergoeding bedraagt 3% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en is € 274,79 per vergadering. Op grond van artikel 2, tweede lid, Wet vergoedingen adviescolleges en commissies kunnen de voorzitter en de overige leden een vergoeding ontvangen voor reis- en verblijfskosten op de voet van het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland.

De commissie is een eenmalige adviescommissie in de zin van artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges en is ingesteld voor de duur van de advisering. Artikel 4 van dit besluit bepaalt dat dit besluit gelijktijdig vervalt met het opheffen van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.