Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen aan den RijnStaatscourant 2017, 34439VerkeersbesluitenBesluit van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn op grond van artikel 15 Wegenverkeerswet 1994 tot het tijdelijk instellen van een 30 km/h gebied op een gedeelte van de Bentweg, Westzijdeweg en het Westeinde te Hazerswoude-Dorp in verband met de aanleg van een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding.

Logo Alphen aan den Rijn

Wegbeheerders moeten bij het plaatsen of verwijderen van sommige verkeerstekens een verkeersbesluit nemen. In het verkeersbesluit wordt afgewogen waarom verkeerstekens worden geplaatst of verwijderd. Dit geldt ook voor tijdelijke verkeersmaatregelen die langer dan 4 maanden duren.

Aanleiding

TenneT, beheerder van het hoogspanningsnet, legt een 380 kV-verbinding aan tussen Beverwijk en Bleiswijk. Deels wordt de nieuwe verbinding gecombineerd met bestaande 150 kV-verbindingen. De nieuwe hoogspanningsverbinding komt aan de westrand van het Bentwoud te liggen. Om de verbinding te kunnen bouwen, zijn werkterreinen voor de masten en bouwwegen nodig. De aannemers van TenneT gebruiken een aanrijdroute om deze terreinen te bereiken. Een van de routes loopt vanaf de N209 via de Heerewegh, Westzijdeweg en Westeinde naar de bouwlocaties, die straks via twee tijdelijke inritten vanaf het Westeinde bereikbaar zijn. Er zullen vele vrachtwagenbewegingen gaan plaatsvinden via deze routes. Om de verkeersveiligheid te blijven waarborgen en te voorkomen dat verkeershinder voor omwonenden ontstaat in de vorm van trillingen is besloten om op deze locatie tijdelijk gedurende de werkzaamheden een maximum snelheid van 30 km/h in te stellen.

De aanleg van de masten is inmiddels gestart en zal naar verwachting duren tot tweede kwartaal 2018.

Belangenafweging

Hierbij dient een belangenafweging plaats te vinden tussen enerzijds de belangen van doorgang van de werkzaamheden van TenneT en anderzijds de bewoners en weggebruiker die zo min mogelijk overlast en hinder willen ervaren.

De betreffende wegen kennen geen aslast- en/of breedtebeperkingen. Er is extra onderzoek gedaan of de wegen de belasting aankunnen. Geconcludeerd is dat dit kan. Gezien het voorstaande zijn er geen gronden om de transporten te weren. Er zullen ook exceptionele transporten plaatsvinden. Hiervoor is ontheffing nodig en zullen eventuele aanvullende beperkingen/maatregelen worden gesteld.

Met TenneT, de uitvoerder en bewoners is overleg gevoerd. De bewoners maken zich ernstig zorgen over het optreden van trillingshinder en eventuele schade aan hun woningen. Daarnaast maken zij zich zorgen om de verkeersveiligheid voor schoolgaande jeugd die veelvuldig gebruik maakt van voornoemde wegen. TenneT heeft toegezegd een vooropname van de woningen die het dichtstbij de wegen zijn gelegen om achteraf eventuele schade vast te kunnen stellen. Om eventuele trillingshinder te voorkomen is in het overleg ook afgesproken een maximum snelheid van 30 km/u in te stellen daar waar de woningen het dichtstbij de weg staan. De uitvoerder en Tennet instrueren de transporteurs en nemen direct maatregelen als er klachten binnenkomen over het weggedrag van deze transporteurs.

De wegen kennen, zoals aangegeven, geen beperkingen. Vrachtverkeer mag er gewoon rijden en mengt zich nu ook al met schoolgaande jeugd. De verwachting is niet dat dit tot extra problemen gaat leiden. Het omlaag brengen van de maximum snelheid zorgt er voor dat het vrachtverkeer en schoolgaande jeugd voldoende gelegenheid heeft op elkaar te anticiperen.

De aanleg van het hoogspanningsnet is vanuit het algemeen belang van een goede energievoorziening noodzakelijk. Alle benodigde vergunningen zijn verleend en onaantastbaar. Omdat er sprake is van wegen zonder beperkingen mag TenneT er in redelijkheid vanuit gaan dat reguliere transporten over deze wegen mogelijk is. Het belang van TenneT is dan ook groot. Daarnaast hebben de bewoners het belang dat zij veillig kunnen wonen en geen schade ondervinden als gevolg van de werkzaamheden. TenneT heeft hier voldoende waarborgen voor gegeven. Het college vindt het belangrijk dat de werkzaamheden kunnen plaatsvinden en wil ook tegemoet komen aan de zorgen van de bewoners. Om die reden wordt de maximum snelheid verlaagd zodat eventuele overlast zo veel als mogelijk wordt beperkt. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de belangen van TenneT enerzijds, en aan die van de bewoners anderzijds..

Overleg

Er heeft conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) overleg plaatsgevonden met de door de korpschef van de nationale politie daartoe gemachtigde verkeersadviseur. Deze gaat akkoord met dit besluit.

BESLUIT

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

 • -

  op grond van artikel 15 en artikel 18, eerste lid, onder d, Wegenverkeerswet 1994;

 • -

  gelet op voorgaande overwegingen en tevens gelet op het bepaalde in artikel 12 en artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer in

verband met artikel 2, eerste, tweede en derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

-gelet op artikel 8, tweede lid, onder a van het Besluit administratieve

bepalingen inzake het wegverkeer;

besluiten tot:

het plaatsen van het bord A01-30 (Snelheidsbord 30 km/h) op de locaties:

 • -

  Westzijdeweg ter hoogte van perceel 1;

 • -

  Westzijdeweg ter hoogte van perceel 22;

het plaatsen van het bord A01-30 (Snelheidsbord 30 km/h) en in tegengestelde richting bord A01-60-ZB (zonebord met snelheid 60 km/h) op de locaties;

 • -

  Bentweg ter hoogte van perceel 4;

 • -

  Westzijdeweg ter hoogte van perceel 23;

 • -

  Westzijdeweg ter hoogte van 71;

 • -

  Westeinde tussen de percelen 41 en 54.

Het plaatsen van het bord F1 (verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen) op de locaties:

 • -

  Westzijdeweg ter hoogte van perceel 3;

 • -

  Westzijdeweg ter hoogte van perceel 20.

De in dit besluit genoemde borden zijn opgenomen in bijlage I van het Reglement

verkeersregels en verkeerstekens 1990 en weergegeven in de bijbehorende bebordingstekening.

Namens burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

Teamleider Beleid en Regie.

Dit besluit zal zowel aan de aanvrager als door publicatie in de Staatscourant, zie www.officielebekendmakingen.nl, en in “Week in Beeld” van het Alphens Dagblad en de Gouwekoerier bekend worden gemaakt. Tevens zal dit besluit ter inzage worden gelegd bij de Informatiebalie in het stadhuis. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit volgens de artikelen 7:1 en 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de openbare bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 13, 2400 AA te Alphen aan den Rijn.