Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TholenStaatscourant 2017, 343VergunningenKennisgeving van mededeling besluit omtrent MER-beoordeling

Logo Tholen

Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat zij hebben besloten dat bij de voorbereiding van het besluit op de aanvraag overeenkomstig de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van Pluimveebedrijf Bitterhoek v.o.f., Bitterhoekseweg 2 te Poortvliet, geen milieueffectrapportage (MER) behoeft te worden opgesteld.

Inzage

Het besluit en bijbehorende stukken kunt u inzien bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 te Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12:00 tot 16:30 uur en/of gedurende openingstijden in het gemeentehuis te Tholen.

 

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Indien u rechtstreeks in uw belang wordt getroffen kunt u tot en met 15 februari 2017 uw bezwaarschrift indienen bij RUD Zeeland Postbus 35, 4530 AA Terneuzen.

Voor zover belanghebbenden geen bezwaar of beroep tegen het voorbereidingsbesluit in kunnen stellen, wijzen wij erop dat zij hun bezwaren tegen dit besluit kenbaar kunnen maken in het kader van de inspraak- en/of rechtsbeschermingsprocedures zoals die openstaan in het kader van nog uit te voeren vergunningprocedure op grond van de Wabo, ten behoeve waarvan dit m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer R.A.M. Loos, tel 06-51204154, van RUD Zeeland. Het besluit staat geregistreerd onder nummer 2016-274876.