Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 34148

Gepubliceerd op 16 juni 2017 09:03
Inhoudsopgave

Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Zuidoostbeemster II

Logo Beemster

Aanwijzing artikel 5 Wvg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de gemeenteraad op 6 juni 2017 op grond van artikel 2 juncto artikel 5 Wvg heeft besloten om percelen aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Dit besluit treedt in werking één dag na publicatie in de Staatscourant en geldt voor een termijn van drie jaar.

Locatie

Bij het besluit zijn percelen aangewezen die liggen in het gebied ten noorden van het Noorderpad, ten westen van de Oostdijk, ten oosten van de Purmerenderweg en ten zuiden van de N244 te Zuidoostbeemster. De percelen zijn nader aangeduid op de bij het besluit behorende kadastrale tekening en de daarbij behorende lijst van eigenaren en beperkt gerechtigden.

Beoogde ontwikkeling

Op deze locatie zullen op termijn woningen met bijbehorende voorzieningen worden ontwikkeld, alle niet agrarisch en in afwijking van het huidige gebruik. Voor deze locatie zal worden overgegaan tot het vaststellen van een structuurvisie.

Terinzagelegging stukken

Ter voldoening aan de voorschriften uit artikel 7, lid 1 Wvg ligt het besluit met bijbehorende stukken, bevattende de kadastrale kaarten, een lijst met de aangewezen percelen, de namen van eigenaren en beperkt gerechtigden, met ingang van de dag na deze publicatie, voor eenieder ter inzage op het gemeentehuis in Beemster, Rijn Middelburgstraat 1, 1462 NV Middenbeemster. Openingstijden van het gemeentehuis: van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en op maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur.

De eigenaren en beperkt gerechtigden met betrekking tot de aangewezen percelen ontvangen één dezer dagen een afzonderlijke kennisgeving van het besluit.

Gevolgen aanwijzing

Nadat het besluit in werking is getreden, moeten eigenaren en/of beperkt gerechtigden van de aangewezen percelen, wanneer zij hun perceel of percelen respectievelijk de daarop gevestigde beperkte rechten wensen te verkopen of vervreemden, deze eerst aan de gemeente Beemster te koop aanbieden.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Belanghebbenden die zich niet met dit besluit kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken, ingaande op de dag nadat dit besluit is bekendgemaakt in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad van de gemeente Beemster (Postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster, onder vermelding van ‘Bezwaarschrift Wvg ZOB II’). Op de behandeling van het bezwaarschrift zijn de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wvg van toepassing.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

d. de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.

Belanghebbenden die reeds een bezwaarschrift hebben ingediend tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 11 april 2017 tot voorlopige aanwijzing van de gronden, hoeven niet opnieuw een bezwaarschrift in te dienen. Het reeds ingediende bezwaarschrift wordt op grond van artikel 6, lid 3 Wvg mede geacht te zijn gericht tegen het onderhavige besluit van de gemeenteraad.

Degene die een bezwaarschrift indient en tevens van mening is dat het besluit onherstelbare gevolgen heeft, kan op grond van artikel 8:81 Awb tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Bij de indiening van het verzoek dient een kopie van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl