Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2017, 33701VerkeersbesluitenVerkeersbesluit DVB17-12

Logo Geertruidenberg

Onderwerp: Vebod op landbouwverkeer - kern Raamsdonksveer

Ondergetekende, handelend namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, daartoe gemachtigd middels het van kracht zijnde mandaatbesluit.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Vereiste van het besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeerbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van:

 • 1.

  Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  Het beschermen van weggebruikers en passagiers.

Is het gewenst om een verbod in te voeren voor landbouwverkeer voor de kern van Raamsdonksveer.

In het Mobiliteitsplan Geertruidenberg zijn landbouwroutes opgenomen. Deze lopen zo veel mogelijk buiten de kernen van de gemeente. Via deze routes zijn nagenoeg alle landbouwpercelen te bereiken. Afstemming over deze routes is verlopen via ZLTO afdeling Waalwijk – Geertruidenberg.

Toch ontvangt de gemeente diverse signalen dat deze routes niet altijd gebruikt worden. Met name de kern Raamsdonksveer wordt regelmatig gebruikt door landbouwverkeer wat hier niet hoort te zijn. Het is in de bestaande situatie echter niet verboden.

Om te voorkomen dat er grote landbouwvoertuigen door de kern van Raamsdonksveer gaat, wordt een verbod op landbouwverkeer ingesteld.

Concreet betekent dit:

 • -

  Dat het gebied in beheer is van de gemeente Geertruidenberg;

 • -

  Dat het gebied binnen de bebouwde kom ligt;

 • -

  Dat het deze verkeersmaatregel de verkeersveiligheid en doorstroming bevordert;

 • -

  Dat de benoeming geen ernstige inbreuk doet op het straatbeeld en/of groenvoorziening;

Gehoord

Met betrekking tot dit verkeersbesluit is, overeenkomstig artikel 24 BABW, overleg gepleegd met de gemandateerde namens de Korpschefs van de Politiedistricten Hart van Brabant en de Baronie van de Regio-Eenheid Zeeland, West-Brabant.

Belangenafweging

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat door bovengenoemde maatregelen belanghebbenden onevenredig worden benadeeld, noch dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie ontstaat.

BESLUIT

 • 1.

  Door het plaatsen van verkeersborden C08 uit bijlage 1 van het RVV 19990 een verbod op landbouwverkeer door de erk van Raamsdonksveer.

Bij dit besluit behoort de volgende tekening:

 • -

  DVB17-12 Situatietekening

Raamsdonksveer, 07-06-2017

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg

Namens deze,

H.H.A.M. de Jongh

Clustermanager Buitenruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

 • 1.

  Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 8:1 en 7:1 Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet dan worden ingediend binnen zes weken na de dag van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.

  • -

   Een bezwaarschrift moet tenminste bevatten:

  • -

   handtekening;

  • -

   naam en adres van de indiener;

  • -

   dagtekening;

  • -

   aanduiding of omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • -

   grond(en) van het bezwaar (motivering).

 

 • 2.

  Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist kunt u op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u sturen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda (telefoon 088-3611553, fax 088-3610284) of via http//loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD). Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift indient. U bent griffierecht verschuldigd. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.