Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandStaatscourant 2017, 33597VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Koggenland

*D17.007617*

D17.007617

Burgemeester en Wethouders van Koggenland;

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten zoals aangegeven in artikel 15 van die wet wanneer het wegen betreft in beheer van de gemeente;

Overwegingen ten aanzien van het besluit:

Dat er in het verlengde van De Leet , aan de Singel, te De Goorn een vrij liggend fietspad is aangelegd.

dat ter verhoging van de verkeersveiligheid, het beschermen van de weggebruiker en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer het bovengenoemde pad aan te wijzen als verplicht fietspad.

dat dit kan worden bewerkstelligd door het plaatsen van de verkeersborden G11;

dat met de bovengenoemde verkeersmaatregelen wordt bewerkstelligd dat het voor fietsers ter plaatse duidelijk wordt van welke pad zij gebruik moeten maken;

dat in het onderstaande besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990.

Dit verkeersbesluit is genomen na overleg met de verkeerscoördinator Noord-Holland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking.

B E S L U I T: tot het aanwijzen van het fietspad aan de Singel, het verlengde fietspad van De Leet, te De Goorn als verplicht fietspad door middel van het plaatsen van vier G11 borden uit bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 een en ander zoals staat aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening (D-500-251).

Dit besluit wordt 16 juni 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.

Koggenland, 12 juni 2017

Burgemeester en wethouders van Koggenland.

Namens deze,

Gerard van Harskamp

Teammanager Openbare Ruimte

Bezwaarclausule

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit in de Staatscourant bekend is gemaakt, is verstreken. Wanneer u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na de dag van publicatie in de Staatscourant schriftelijk of via een digitaal formulier (www.koggenland.nl) bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten:

de naam en het adres van de indiener;

de datum;

een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is. Bent u van mening dat er sprake is van spoed omdat het bestreden besluit uw belangen schaadt, dan kunt u bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem) een verzoek om voorlopige voorziening doen.