Wijzigingsplan Driebond-Oostelijke Ringweg

Logo Groningen

Burgemeester en wethouders hebben op 20 december 2016 het wijzigingsplan ‘Driebond-Oostelijke Ringweg’ vastgesteld. Het wijzigingsplan is opgesteld ten behoeve van de bouw van een nieuw autobedrijf voor Peugeot en Renault op de zuidoosthoek van het bedrijventerrein Driebond, aan het eind van de Osloweg, bij het verkeersknooppunt Euvelgunne.

Bij de vaststelling van het wijzigingsplan heeft een kleine wijziging plaatsgevonden in de situering van de bestemmingen water en groen door het iets breder maken van de bestemming water.

Het bouwvlak voor het autobedrijf is ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan niet veranderd.

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 26 januari 2017 zes weken ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.

Exemplaren van het vastgestelde wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op

aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het wijzigingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen.

U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het wijzigingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’. U kunt hier tevens doorklikken naar de digitale bestemmingsplankaart. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.WP002DriebOostRing-vg01.

Deze kaart vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.

Van 26 januari tot en met 8 maart 2017 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het wijzigingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:

  • -

    die tijdig bij het college van burgemeester en wethouders zienswijzen over het ontwerpwijzigingsplan naar voren heeft gebracht;

  • -

    aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;

  • -

    die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerp-wijzigingsplan zijn aangebracht.

In het beroepschrift dienen de beroepsgronden te worden opgenomen. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. De beroepsgronden kunnen na afloop van de beroepstermijn niet meer worden aangevuld.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het wijzigingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Gemeente Groningen, 25 januari 2017

Naar boven