Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2017, 32911Ruimtelijke plannenCoördinatieregeling:ontwerpbestemmingsplan ‘Residence Opduin’ en ontwerpbesluit omgevingsvergunningter visie

Logo Noordwijk

De gemeenteraad van Noordwijk heeft op 26 mei 2016 besloten toepassing te geven aan de coördinatieregeling ten behoeve van de bouwontwikkeling van de locatie ‘Residence Opduin’, Rembrandtweg 10-12 te Noordwijk. Vanwege die coördinatie worden de hieronder vermelde ontwerpbesluiten gelijktijdig ter inzage gelegd.

Het college van burgemeester en wethouders maakt overeenkomstig artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de volgende ontwerpbesluiten ter inzage liggen:

  • 1.

    het ontwerpbestemmingsplan ‘Residence Opduin’;

  • 2.

    het ontwerpbesluit omgevingsvergunning.

Coördinatieregeling

De coördinatieregeling maakt het mogelijk om de benodigde besluiten voor een ontwikkeling gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren. Voor deze ontwikkeling gaat het om een omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen (het bouwen van een appartementencomplex), het uitvoeren van een werk of werkzaamheden (het aanleggen van een duinterrein), het maken en hebben van een uitweg (het verbreden van een bestaande uitweg) en het kappen van houtopstanden.

Het college van burgemeester en wethouders verzorgt de coördinatie tussen de vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning voor de genoemde activiteiten. De bevoegdheid tot vaststelling van het bestemmingsplan is in handen van de gemeenteraad.

Plangebied en inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het project ‘Residence Opduin’ voorzien in het bouwen van een complex, bestaande uit 2 gebouwen die door middel van een glazen intermediair met elkaar in verbinding staan. In beide gebouwen worden 4 (gestapelde) appartementen in de categorie topsegment gerealiseerd. In de kelder zijn een parkeergarage met 24 parkeerplaatsen, bergingen en verschillende ruimtes gelegen. Om het terrein wordt een hekwerk aangebracht waarin een entreepartij alsmede de inrit en toegangshek richting de parkeerkelder zijn gelegen. Het achterterrein wordt ingericht als duinterrein. De bestaande 2 gebouwen Rembrandtweg 10 en 12 worden gesloopt.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning liggen met ingang van 14 juni 2017 tot woensdag 26 juli 2017 voor een ieder ter inzage. U kunt de documenten raadplegen:

  • bij de gemeentewinkel in het gemeentehuis aan de Voorstraat 42 (ontwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning);

  • via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (alleen het ontwerpbestemmingsplan) met de codering NL.IMRO.0575.BPDZresidopduin-ON01

Zienswijze

Gedurende de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ter inzage liggen, kan een ieder - bij voorkeur schriftelijk - een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Het is ook mogelijk mondeling een zienswijze naar voren te brengen.

Uw schriftelijke zienswijze dient u te richten aan de gemeenteraad, Postbus 298, 2200 AG te Noordwijk, onder vermelding van ‘zienswijze Residence Opduin’. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid een mondelinge zienswijze naar voren te brengen, dan kunt u binnen de genoemde termijn van zes weken een afspraak maken via T 071 - 36 60 274 (de heer Van Asselt).

Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijze geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van de ontwerpbesluiten de zienswijze betrekking heeft.