Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeistStaatscourant 2017, 32871Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Zorginstelling Dennendal Reinaerde”, Zeist

Logo Zeist

De gemeenteraad van Zeist heeft op 6 juni 2017 het bestemmingsplan “Zorginstelling Dennendal Reinaerde” gewijzigd vastgesteld. Het plangebied ligt ten noordoosten van de kern van Den Dolder en wordt in het noorden begrensd door het Willem Arntsz bos en in het zuiden door de Willem Arntsz Hoeve. Vervolgens wordt de grens in het oosten bepaald door Landgoed Pijnenburg. Het bestemmingsplan maakt de herbestemming (van natuur naar maatschappelijk) en een herinrichting van de locatie Dennendal van zorginstelling Reinaerde mogelijk.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 15 juni tot en met donderdag 27 juli 2017 digitaal ter inzage in de publiekshal aan Het Rond 1 te Zeist. De informatie staat ook op de websites www.zeist.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0355.BPDennendalReinaer-VS01.

Beroep

Gedurende genoemde termijn kunnen zij, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en de belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze naar voren te brengen, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Verder kan iedere belanghebbende tijdens deze termijn op dezelfde wijze beroep instellen tegen de bij vaststelling van het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan.

Voorlopige voorziening

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Het vaststellingsbesluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (via het genoemde adres) een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Dan treedt het besluit niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.