Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 juni 2017, nr. 2078078, betreffende de benoeming en ontslag van de leden van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Economische Zaken en artikel 2, eerste lid van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten;

Gelet op artikel 7 van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten en artikel 12, eerste lid van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

Besluit:

Artikel 1

Met ingang van 1 juli 2017 tot en met 1 juli 2021 wordt de heer mr. M.R. de Zwaan voor een periode van vier jaar benoemd tot lid van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

TOELICHTING

Op grond van artikel 2, eerste lid, van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten is er een College van Toezicht dat tot taak heeft toezicht uit te oefenen op de inning en de verdeling van de vergoedingen door de collectieve beheersorganisaties. Op grond van artikel 7 van de genoemde wet en artikel 12, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen vindt de benoeming van de leden plaats door de Minister van Veiligheid en Justitie, in overeenstemming met de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken.

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

Naar boven