Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BAR-organisatieStaatscourant 2017, 32187VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT, AFWAARDERING ALBRANDSWAARDSEWEG VAN 80KM/U NAAR 60KM/U.

Logo BAR-organisatie

Nummer: 2017-01

Burgemeester en wethouders van Albrandswaard,

Gelet op:

 • -

  artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

 • -

  artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • -

  artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge de plaatsing en verwijdering van de verkeerstekens A1 en B6 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en haaientanden moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • -

  artikel 15 van het BABW ingevolge in het verkeersbesluit dient te worden aangegeven op welke wijze wordt voldaan aan de krachtens artikel 14 van de Wvw 1994 gestelde voorschriften, zoals deze zijn opgenomen in Hoofdstuk II, paragraaf 4, lid 1 en lid 4 van de ‘Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens’;

 • -

  artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie;

Overwegende dat:

 • -

  de Albrandswaardseweg buiten de bebouwde kom is gelegen tussen de kernen Rhoon en Poortugaal;

 • -

  op de Albrandwaardseweg een maximumsnelheid van 80 km/uur geldt, overeenkomstig de maximumsnelheid die is gesteld voor gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom;

 • -

  de gemeente daarom voornemens is de Albrandswaardseweg af te waarderen naar een erftoegangsweg type I buiten de bebouwde kom;

 • -

  bij dit soort type wegen een maximumsnelheid van 60 km/uur hoort;

 • -

  bij het invoeren van een snelheidsregime de snelheid in overeenstemming met de weg dient te zijn volgens de landelijke inrichtingsprincipes van Duurzaam Veilig;

 • -

  (brom-)fietsers gebruik blijven maken van het (brom-)fietspad, vanwege de intensiteiten op de Albrandswaardseweg

 • -

  de gemeente dit gaat bewerkstelligen door het aanbrengen van de bij deze maximumsnelheid behorende markering, het opheffen van de bestaande voorrangssituatie bij de (brom-)fietsoversteek en het plaatsen van bebording;

 • -

  er verder uitritconstructies komen bij de huizen en bedrijven waar het niet duidelijk is dat de weggebruiker te maken heeft met een uitrit in plaats van een zijweg;

 • -

  aan de zuidzijde van de Albrandswaardseweg sportvelden zijn gelegen waar, vooral in de weekenden en op trainingsavonden, veel (brom-)fietsers de weg oversteken van het (brom-)fietspad naar de sportvelden;

 • -

  met het oog op de verkeersveiligheid deze oversteek wordt uitgevoerd op een verhoging;

 • -

  bij deze oversteek het middeneiland in rijbaan aanwezig blijft zodat fietsers en bromfietsers de weg in twee etappes kunnen oversteken;

 • -

  de bovenvermelde maatregel kan worden bewerkstelligd door het verwijderen en plaatsen van de daarvoor noodzakelijke verkeersborden en markering;

 • -

  het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • -

  de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om weggebruikers en passagiers te beschermen, de weg in stand te houden, de bruikbaarheid daarvan te waarborgen;

 • -

  de bovengenoemde weg buiten de bebouwde kom van Poortugaal ligt en in eigendom, beheer en onderhoud is bij de gemeente Albrandswaard;

 • -

  het college van burgemeester en wethouders, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit;

 • -

  overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie en dat positief is geadviseerd;

nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

B E S L U I T E N :

 • 1.

  op de Albrandswaardseweg, voor zo ver gelegen tussen de Schroeder van der Kolklaan en de Dorpsdijk een maximumsnelheid van 60 km/uur in te stellen door het plaatsen van borden model A1 (uitgevoerd als 60) van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 2.

  de voorrangsregeling bij de (brom-)fietsoversteek op de Albrandswaardseweg ter hoogte van nummers 85 en 86 op te heffen door het verwijderen van borden model B6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en het verwijderen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990;

 • 3.

  de verkeersborden en de markering te verwijderen en te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening;

 • 4.

  dit besluit op de voor de gemeente gebruikelijke wijze bekend te maken.

Het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard,

de secretaris, de burgemeester,

J.C.M. Cats drs. Hans-Christoph Wagner

Datum: 6-6-2017

Bijlage: Tekening A-PZ-12-002

Bezwaar

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Albrandswaard, Postbus 1000, 3160 GA Rhoon.

De belanghebbende die een bezwaarschrift indient, moet een (rechts)persoon zijn. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval het volgende bevatten:

 • a.

  naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de datum;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Ter inzage

Dit besluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de dag van openbare kennisgeving ter inzage bij de afdeling Publieksservice. U kunt dit besluit inzien gedurende de openingstijden.