Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 juni 2017 kenmerk 1136054-163989-VGP, tot wijziging van de Warenwetregeling tatoeëren en piercen en de Regeling publieke gezondheid in verband met indexering van tarieven in 2016

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4, vijfde lid, van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen en artikel 57, derde lid, van de Wet publieke gezondheid;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 5 van de Warenwetregeling tatoeëren en piercen wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt:

a. in onderdeel a ‘€ 405, 60’ vervangen door: € 419,40;

b. in onderdeel b ‘€ 354,90’ vervangen door: € 366,98;

c. in onderdeel c ‘€ 202,80’ vervangen door: € 209,70;

d. in onderdeel d ‘€405,60’ vervangen door: € 419,40;

e. in onderdeel e ‘€ 354,90’ vervangen door: € 366,98; en

f. in onderdeel f ‘€ 507,00’ vervangen door: € 524,25.

2. In het tweede en derde lid wordt ‘€ 25,35’ telkens vervangen door: € 26,21.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 101,40’ vervangen door: € 104,85.

ARTIKEL II

Artikel 9 van de Regeling publieke gezondheid wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt:

a. in onderdeel a ‘€ 101,40’ vervangen door: € 104,85;

b. in onderdeel b ‘€152,10’ vervangen door: € 157,28; en

c. in onderdeel c ‘€ 202, 80’ vervangen door: € 209,70.

2. In het derde lid wordt ‘€ 101,40’ vervangen door: € 104,85.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 25,35’ vervangen door: € 26,21.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

TOELICHTING

Artikel I

In artikel 4, vijfde lid, van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen is bepaald dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport regels stelt met betrekking tot de hoogte van de retributies van de vergunning voor het gebruik van tatoeage- of piercingmateriaal. De tarieven van deze retributies zijn opgenomen in artikel 5 van de Warenwetregeling tatoeëren en piercen.

De tarieven worden vanaf 2010 geïndexeerd op basis van het door het CBS vastgestelde loonindexcijfer voor de sector overheid over het voorgaande jaar. Deze regeling verhoogt de tarieven op grond van het CBS loonindexcijfer voor de sector overheid over 2016 met 3,4%.

Artikel II

Artikel II stelt de tarieven vast ten aanzien van sanitaire controle van schepen en het certificaat tot vrijstelling van sanitaire controle van schepen in 2016 en indexeert de tarieven.

Uitgangspunt voor het tarief is dat de controlewerkzaamheden geschieden door een deskundige in dienst van de gemeentelijke gezondheidsdienst. Gekeken is naar het tarief dat gehanteerd wordt voor de vergunningverlening tatoeage, piercing en permanente make-up. De functie-eisen voor het uitvoeren van onderzoek ter verkrijging van een certificaat tot vrijstelling van sanitaire controle van schepen of een certificaat van sanitaire controle van schepen zijn vergelijkbaar met die voor de werkzaamheden van een ambtenaar op grond van de Warenwetregeling tatoeëren en piercen.

Voor werkzaamheden buiten de gebruikelijke werktijden zijn tarieven vastgesteld van 150% en 200% van het normale uurtarief, wat overeenkomt met de bezoldigingsstructuur die gemeenten doorgaans hanteren.

Het uurtarief voor het uitgeven van Ship Sanitation-certificaten wordt geïndexeerd op basis van het door het CBS vastgestelde loonindexcijfer voor de sector overheid over het voorgaande jaar.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

Naar boven