Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NuthStaatscourant 2017, 31949OverigPublicatie vastgesteld bestemmingsplan ‘Woning Swierderkerkweg Wijnandsrade’ ex artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening gemeente Nuth

Logo Nuth

Ingevolge artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht maakt het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Nuth bekend dat de raad in zijn vergadering van 23 mei 2017 het ontwerp-bestemmingsplan ‘Swierderkerkweg Wijnandsrade’ heeft vastgesteld.

 

Het bestemmingsplan “Woning Swierderkerkweg Wijnandsrade” zal dienen als planologisch kader voor het realiseren van een woning op de grond, kadastraal bekend als gemeente Nuth, sectie R nummer 446 en plaatselijk bekend als Swierderkerkweg (ongenummerd) te Wijnandsrade.

 

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken zijn digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl . Tevens ligt het ontwerp bestemmingsplan gedurende zes weken met ingang van 9 juni 2017 tot en met 21 juli 2017 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Nuth. De gemeente Nuth werkt uitsluitend op afspraak. Een afspraak maakt u bij voorkeur digitaal, www.nuth.nl , via het telefoonnummer 14045 of persoonlijk aan de receptie. De afspraaktijden zijn dagelijks van 8.30 tot 17.00 uur (op vrijdag tot 16.00 uur).

 

Beroepsmogelijkheid 

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging (beroepstermijn) tegen voornoemd besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor zo ver de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp, kan iedere belanghebbende hiertegen binnen genoemde termijn schriftelijk beroep instellen bij genoemde Afdeling. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het indienen van een beroep schorst de werking van het vaststellingsbesluit niet. Om dit laatste te bereiken, kan gedurende genoemde termijn eveneens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zowel voor het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Burgemeester en wethouders van Nuth.

 

Nuth, 8 juni 2017.