Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WeertStaatscourant 2017, 31919VergunningenOmgevingsvergunning Heltenbosdijk, Weert

Logo Weert

Burgemeester en wethouders van Weert maken bekend dat zij op 23 mei 2017 de omgevingsvergunning (uitgebreid) ‘Heltenbosdijk’ hebben verleend ten behoeve van natuurontwikkeling. Het projectgebied ligt nabij de kruising Heltenbosdijk / Wijffelterbroekdijk en betreft de percelen sectie AG nummers 198, 208, 209, 304, 315, 386, 387, 394, 396, 401, 404, 406 en 407.

De omgevingsvergunning ligt vanaf 8 juni tot en met 20 juli 2017 ter inzage bij de informatie- en servicebalie in het stadhuis, Wilhelminasingel 101 te Weert. De openingstijden van deze balie zijn te raadplegen op www.weert.nl/openingstijden. De vergunning is digitaal raadpleegbaar via www.weert.nl/omgevingsvergunningen en www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0988.PBHeltenbosdijk-VA01.

Belanghebbenden kunnen tegen genoemd besluit beroep instellen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na de datum van de terinzagelegging van dit besluit. Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Post­bus 950, 6040 AZ Roermond. De omgevingsvergunning treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Weert, 7 juni 2017

Burgemeester en wethouders van Weert,

de secretaris, de burgemeester,