Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2017, 31867VerkeersbesluitenVerkeersbesluit – gemeente Haarlemmermeer – Hoofddorp – Hoeksteen

Logo Haarlemmermeer

Inhoud: aanduiden voorrangskruispunten Hoeksteen, bedrijventerrein De Hoek

 

Nummer: X2017.45710

 

 

Gelet op het volgende:

• Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

• De Algemene wet bestuursrecht (AWB) vereist zorgvuldigheid en belangenafweging bij de totstandkoming van besluiten, waaronder verkeersbesluiten. Artikel 3:2 van de AWB schrijft voor dat het bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart. Naast de belangenafweging bepaalt artikel 3:4 van de AWB dat de voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.

• Artikel 21 van het BABW bevat voorschriften omtrent de motivering van verkeersbesluiten. Het verkeersbesluit moet in ieder geval weergeven welke doelstelling of doelstellingen met het verkeersbesluit worden beoogd. Daarbij moet worden aangegeven welke van de in artikel 2, eerste en tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen ten grondslag liggen aan het besluit. Indien tevens andere van die belangen in het geding zijn, wordt voorts aangegeven op welke wijze de belangen tegen elkaar zijn afgewogen.

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet noemt de volgende doelen:

1. In eerste instantie:

a. het verzekeren van de veiligheid op de weg;

b. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

c. het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

d. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

2. In tweede instantie ook voor:

a. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

b. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

• Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) dient overleg te worden gevoerd met de korpschef van het betrokken regionaal politiekorps.

• De vermelde wegen zijn in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Haarlemmermeer.

Krachtens artikel 18, lid 1 onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 worden verkeersbesluiten genomen door het college van B&W. In het Mandaat-, machtiging en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2016 is voor het nemen en intrekken van verkeersbesluiten een ondermandaat verleend aan de cluster- en teammanagers van de cluster B&O (Beheer & Onderhoud). De maatregelen vallen onder dit ondermandaat.

Overwegingen en motivatie

In (het najaar van) 2017 zijn onderhoudswerkzaamheden gepland aan de Hoeksteen in De Hoek in Hoofddorp. Vanaf de Kruisweg tot net voorbij de Vuursteen wordt het asfalt vervangen.

De gemeente Haarlemmermeer streeft naar een verkeersveilig wegennet. Hiervoor is het Wegcategoriseringsplan 2011 het beleidskader bij de (her)inrichting en het beheer van wegen. Door onze wegen duurzaam veilig in te richten conform de wegcategorisering, verbetert de veiligheid en de herkenbaarheid van wegen.

Daarom worden de onderhoudswerkzaamheden gecombineerd met het uniformeren van de voorrangsregeling ter hoogte van de zijwegen. Op dit moment zijn deze overal verschillend. De weg ligt binnen de bebouwde kom en de maximum snelheid blijft 50 km/u. De huidige adviessnelheid van 30 km/u per uur kan worden ingetrokken en de voorwaarschuwingsborden kunnen, nadat het wegdek is vernieuwd, worden verwijderd.

Door de voorrangsregeling te uniformeren wordt duidelijkheid verkregen in de verkeerssituatie en hiermee wordt de verkeersveiligheid verbeterd.

Maatregelen, bebording en belijning

De volgende maatregelen worden getroffen:

• Het regelen van de voorrang (bord B4, B5, B6 RVV 1990 en haaientanden conform artikel 80 RVV 1990) op de kruispunten:

o kruispunt Hoeksteen – Hoeksteen ter hoogte van nr. 2

o kruispunt Hoeksteen – Hoeksteen ter hoogte van nr. 157

o kruispunt Hoeksteen - Leisteen

• Het intrekken van de adviessnelheid van 30 km/h (bord A4 RVV 1990 met opdruk 30) op de Hoeksteen ter hoogte van de Rijnlanderweg.

De aan te brengen bebording en maatregelen staan aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening met het nummer 2016-050-004.

Motivering Wegenverkeerswet 1994 ( Wvw 1994):

Motivatie van de maatregel geschiedt uit het oogpunt van:

• artikel 2, lid 1a van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• artikel 2, lid 1b van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• artikel 2, lid 1c van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• artikel 2, lid 1d van de Wegenverkeerswet (Wvw) 1994, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

• artikel 2, lid 2a van de Wegenvekeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

• artikel 2, lid 2b van de Wegenvekeerswet (Wvw) 1994, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Door de maatregelen wordt van de belangen genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 er een geschaad, namelijk de vrijheid van het verkeer (lid 1d). Omdat de gevolgen hiervan gering zijn, wegen de andere belangen zwaarder.

Belangenafweging

Bewoners en bedrijven

De maatregelen zijn in het belang van bewoners. De verkeerssituatie wordt veiliger en duidelijker (uniform).

Doorgaand verkeer

De maatregelen zijn in het belang van doorgaand verkeer. De verkeerssituatie wordt veiliger en duidelijker (uniform).

Langzaam verkeer en bromfietsers

De maatregelen hebben geen gevolgen voor langzaam verkeer en bromfietsers.

Openbaar vervoer

De maatregelen hebben geen gevolgen voor openbaar vervoer.

Nood- en hulpdiensten.

De maatregelen hebben geen gevolgen voor nood- en hulpdiensten.

Parkeerders

De maatregelen hebben geen gevolgen voor parkeerders.

Algemeen belang

De maatregelen verbeteren de verkeersveiligheid en zijn hiermee in het algemeen belang.

Afweging

Alles afwegende zijn burgemeester en wethouders van mening dat de maatregelen in het algemeen belang zijn en in bijzonder in het belang van bewoners, bedrijven en doorgaand verkeer. Er worden geen belangen geschaad door de maatregelen.

Voorbereiding en overleg

Op 18 oktober 2016 heeft een informatiemiddag plaatsgevonden. Het uniformiseren van de voorrangsregelingen en vooral ook het opknappen van de weg zijn positief ontvangen. Er werd voornamelijk gesproken over de bereikbarheid van de bedrijven tijdens de uitvoering. Hiervoor wordt een gedegen faseringsplan opgesteld.

Overleg met de korpschef van de Nationale Politie heeft plaatsgevonden in de Werkgroep Verkeer, waarin de door de korpschef gemachtigde medewerker verkeersadvisering, alsmede de Brandweer en Connexxion, vertegenwoordigd zijn. Op 23-05-2017 is dit besluit behandeld in de werkgroep. De leden van de Werkgroep gaan akkoord met de voorgestelde maatregelen.

Publicatie

Het besluit wordt gepubliceerd in de Digitale Staatscourant.

 

BESLUITEN

In overeenstemming met de tekening met het nummer 2016-050-004, die een onderdeel is van dit besluit, wordt besloten tot de volgende verkeersmaatregelen:

1. het intrekken van de adviessnelheid van 30 km/u op Hoeksteen (De Hoek) in Hoofddorp, ter hoogte van de Rijnlanderweg door het verwijderen van borden conform model A4 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 met opdruk 30;

2. het regelen van de voorrang op de volgende kruispunten door het plaatsen van borden conform model B4, B5 en B6 uit bijlage I van het RVV 1990 en haaientanden conform artikel 80 uit het RVV 1990, zodanig dat verkeer dat uit de zijwegen komt voorrang verleent aan het verkeer op Hoeksteen:

o kruispunt Hoeksteen – Hoeksteen ter hoogte van nr. 2;

o kruispunt Hoeksteen – Hoeksteen ter hoogte van nr. 157;

o kruispunt Hoeksteen – Leisteen.

3. dit besluit ter openbare kennis te brengen op 7-6-2017.

 

Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer

Namens deze,

de gemeentesecretaris,

voor deze,

de clustermanager Beheer en Onderhoud,

drs. R.A.J.H. van Daal

 

Terinzagelegging

Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant (overheid.nl). Het besluit en de tekening waarop de maatregelen staan aangegeven, liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum voor een ieder na een telefonische afspraak ter inzage op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in het Informatiecentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, binnen zes weken na publicatie van dit besluit een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer, het cluster Juridische Zaken van het team Ondersteuning, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, p/a Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek kan pas worden gedaan als het bezwaarschrift is ingediend en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het verzoek wordt een bedrag aan griffierecht geheven.