Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeurneStaatscourant 2017, 31768Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan Walsberg, 1e herziening

Logo Deurne

Burgemeester en wethouders van Deurne maken bekend dat de gemeenteraad op 30 mei 2017 het bestemmingsplan Walsberg, 1e herziening (NL.IMRO.0762.BP201606-C001) ongewijzigd heeft vastgesteld.

Waarom dit bestemmingsplan?

Door de wetgever is bepaald, dat de bestemmingen van gronden iedere 10 jaar telkens opnieuw vastgesteld moeten worden. De 10 jaar termijn voor het bestemmingsplan ‘Walsberg’ loopt in 2017 af. Daarom is dit bestemmingsplan vastgesteld. Het plan heeft een conserverend karakter. Dit betekent dat de regelingen zoals opgenomen in het bestemmingsplan ‘Walsberg’ het uitgangspunt zijn.

Voor welk gebied is dit?

Het plan heeft betrekking op de Walsberg, ten noordoosten van het centrum van Deurne. Het plangebied van het bestemmingsplan wordt aan de noordzijde begrensd door de achterperceelsgrenzen van de woningen aan de Walsbergseweg, Eekstraat, Milhezerweg en Trimpertstraat, de rand van de woonbuurt tussen de Hemelrijkseweg en de Suezlaan, en de Suezlaan zelf. De westgrens van het plangebied wordt gevormd door de achterperceelsgrenzen van de woningen aan de Walsbergseweg. De achterperceelsgren-zen van de woningen aan de Heikant en de Reeksenakker vormen de oostgrens van het plangebied. Aan de zuidkant loopt de grens van het plangebied tot en met de Hel-mondsingel/Langstraat, inclusief de op- en afrit ter hoogte van de Milhezerweg. De wo-ningen ten zuiden van de Langstraat behoren van oudsher bij Walsberg en zijn daarom ook onderdeel van het plangebied. Over de exacte ligging van de grenzen van het plangebied kunt u informatie bij het Klantcontactcentrum inwinnen of u kunt het bestemmingsplan digitaal raadplegen.

Wat ligt ter inzage?

Het vastgestelde bestemmingsplan, de hierbij behorende bijlagen en het raadsbesluit liggen ter inzage. Het bestemmingsplan zelf bestaat uit de verbeelding en de regels, en een daar bijbehorende toelichting.

Wanneer ligt dit ter inzage?

Alle stukken liggen met ingang van 15 juni 2016 gedurende 6 weken ter inzage.

Waar is dit terug te vinden?

Alle stukken kunt u op de volgende manieren raadplegen:

- digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl of op www.deurne.nl.

- bij het Klantcontactcentrum (tijdens de openingstijden) in het gemeentehuis aan de Markt 1.

Wat betekent dit voor u?

Rechtsmiddelen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage) worden ingesteld door:

- een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

- een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Voorlopige voorziening

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat, ondanks het beroepschrift, het vaststellingsbesluit de dag na afloop van de beroepstermijn in werking treedt. Tenzij gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Heeft u vragen?

Laat het ons gerust weten. Ons Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar. U kunt bellen naar (0493) 38 77 11.

 

Deurne, 15 juni 2017