Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelStaatscourant 2017, 31732Ruimtelijke plannenBesluit omgevingsvergunning “De Uitgang 16 Bladel”

Logo Bladel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel maken bekend dat zij met toepassing van de artikelen 2.1, 2.10 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend.

Inhoud

De omgevingsvergunning heeft betrekking op het realiseren van een kleinschalige groepsaccommodatie en een caravanstalling.

Het is gelegen op het kadastraal perceel bekend gemeente BDL01, sectie K, nummer 708, plaatselijk bekend De Uitgang 16 en 16A, Bladel.

De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied Bladel 2014 maar bovengenoemde omgevingsvergunning maakt het mogelijk om in afwijking hiervan te bouwen.

Het plan heeft betrekking op de volgende activiteiten:

-gebruik van gronden/bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.

Ten opzichte van de ontwerp omgevingsvergunning is een aantal wijzigingen aangebracht. Een overzicht van alle wijzigingen is opgenomen in de Nota van zienswijzen.

Ter inzage

De omgevingsvergunning ligt inclusief ruimtelijke onderbouwing van 8 juni tot en met 19 juli 2017 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis.

Het plan kent het identificatienummer: NL.IMRO.1728.OVG0031Uitgang16-VAST.

Beroep

Gedurende de terinzagelegging kan beroep worden ingesteld door:

  • -

    degene die een zienswijze heeft ingebracht én belanghebbend is;

  • -

    een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze tegen de ontwerp omgevingsvergunning bij het college kenbaar te maken;

  • -

    iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die het college bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de terinzagelegging tot en met 19 juli 2017. Het beroepschrift moet u sturen naar: Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht (Postbus 90125, 5200 MA 's Hertogenbosch).

Inwerkingtreding

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van 20 juli 2017. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep heeft ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank om voorlopige voorziening vragen. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking totdat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de heer D. Liebregts van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636).