Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwarderadeelStaatscourant 2017, 31498Ruimtelijke plannenCoördinatieregeling project, het verlengen van de ligboxenstal aan de Mieddyk 5, 9054LB te Hijum

Logo Leeuwarderadeel

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat voor het bouwplan verlengen van de ligboxenstal aan de Mieddyk 5 te Hijum met toepassing van de coördinatieregeling uit de Wro, de volgende samenhangende besluiten zijn genomen:

 

  • 1.

    Vaststellen van het bestemmingsplan Mieddyk 5 Hijum (raadsbesluit d.d. 3 mei 2017)

  • 2.

    Verlenen omgevingsvergunning 2015-64 (collegebesluit d.d. 18 april 2017)

De besluiten worden met toepassing van paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening gecoördineerd. De omgevingsvergunning is verleend op 23 mei 2017 en verzonden op 23 mei 2017

 

Ter inzage

Het bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning liggen met bijbehorende stukken met ingang van 7 juni 2017 tot en met 18 juli 2017 ter inzage in het gemeentehuis. Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen op de landelijke website:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0081.01BP0002-VA01

 

Beroep

Op grond van artikel 8.3 van de Wro worden het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. De termijn voor het instellen van beroep bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Een belanghebbende kan volstaan met het indienen van één beroep tegen één of beide gecoördineerde besluiten.

 

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Belanghebbenden die kunnen aantonen dat ze redelijkerwijs niet in staat waren een zienswijze in te dienen, kunnen ook beroep instellen.

 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en verlenen van omgevingsvergunning treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dit vergt, kan de belanghebbende die beroep heeft ingesteld, bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend binnen de beroepstermijn van zes weken, wordt de werking van het (gecoördineerde) besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel,

Drs. J.R.A. Boertjens, burgemeester

Dhr. W. Eppinga, secretaris