Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 31431VerkeersbesluitenVerkeersbesluit opheffen voetpad tussen Broekdijk West en de Brugoprit in Breukelen, gemeente Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaat maart 2013, van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Dit verkeersbesluit betreft het opheffen van het voetpad tussen Broekdijk West en de Brugoprit in Breukelen.

Dit besluit volgt uit een verzoek van bewoners van de Van Oldebarneveltstraat voor de verbetering van de leefbaarheid in en rond hun woningen. Het voetpad is onderdeel van de looproute tussen het station en de overige wijken van Breukelen aan de oostkant van het Amsterdam-Rijnkanaal. Voor de vermindering van de overlast, veroorzaakt door voetgangers in de nachtelijke uren, is verzocht het voetpad te verwijderen en de looproute via een andere route te laten verlopen.

In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stichtse Vecht is er, na een proefafsluiting van drie maanden, een enquête gehouden onder omwonenden van Broekdijk West, Van Oldebarneveltstraat en Stationsweg. Bij een meerderheid zou het College meegaan in de keuze van de bewoners. Uit de enquête is naar voren gekomen dat een meerderheid van de ondervraagden voor opheffing is van het voetpad. Het College heeft vervolgens besloten tot definitieve opheffing van het voetpad tussen Broekdijk West en de Brugoprit in Breukelen.

Met het verkeersbesluit:

  • Wordt de veiligheid en leefbaarheid op en rond de Broekdijk West, Van Oldebarneveltstraat, Stationsweg en de Brugoprit in Breukelen gewaarborgd;

  • Worden de weggebruikers en passagiers op deze wegen beschermd;

  • Wordt het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd.

Het is dan ook gewenst om het voetpad tussen de Broekdijk West en de Brugoprit op te heffen en daarmee de overlast veroorzaakte door voetgangers te verminderen.

De verkeersborden G07 zullen worden verwijderd. Ook zal de pad worden weggehaald en de doorgang onmogelijk gemaakt door het plaatsen van schermen en hekken.

Het pad is in beheer en eigendom van de Gemeente Stichtse Vecht en zij is daarmee bevoegd om verkeersbesluiten te nemen.

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de door de korpschef van politie gemandateerde vertegenwoordiger van eenheid Midden Nederland, team verkeer, cluster West-Utrecht. Deze adviseert positief op onderhavig besluit.

BELANGEN AFWEGING

Het belang van de algemene leefbaarheid en veiligheid van alle weggebruikers op de bovengenoemde wegen is leidend bij deze afweging. Dit conform het vastgestelde beleid in het GVVP uit 2013 van de gemeente Stichtse Vecht.

Het belang van de voetgangers die van deze route gebruik maken om van en naar het station te lopen is overwogen. De alternatieve route voor de voetgangers gaat over het, bij de reconstructie van de Brugoprit, aangelegde voetpad langs de Brugoprit. Deze loopt via de rotonde, met voetgangersoversteekplaats, langs de Stationsweg naar het station. Deze route is 20 seconde langer.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit het dagelijks bestuur van de gemeente Stichtse Vecht om het voetpad tussen de Broekdijk West en Brugoprit in Breukelen, formeel op te heffen en de doorgang af te sluiten.

Hiervoor worden, aan weerskanten van het pad van bovengenoemde locatie, verkeersborden G07 uit bijlage 1 van het RVV 1990 verwijderd. Het voetpad zal worden verwijderd en de doorgang fysiek afgesloten worden.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

M.Bruins Slot

Teamleider Buiten

Maarssen, 29 mei 2017

BEZWAAR MAKEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schort het besluit waartegen u bezwaar hebt ingesteld, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar hebt ingesteld met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.