Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijnwaardenStaatscourant 2017, 31398Overig[Omgevingsvisie Gelders Eiland 2013 vastgesteld]

Logo Rijnwaarden

 

Burgemeester en wethouders van Rijnwaarden maken bekend dat de gemeenteraad van Rijnwaarden op 25 april 2017 de 'Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030’ gewijzigd heeft vastgesteld. Formeel is het een structuurvisie op grond van de Wet ruimtelijke ordening. Met vorm, proces en inhoud anticiperen wij echter op de Omgevingswet.

 

Inhoud Omgevingsvisie

 

De visie is een breed gedragen strategische visie op de inrichting van de fysieke leefomgeving, die inspireert en uitnodigt tot investeringen. De visie omschrijft de kracht, de kansen en de uitdagingen van het Gelders eiland.

 

De visie is opgebouwd uit vier onderdelen:

• Een duurrzaam Gelders Eiland.

• Een leefbaar Gelders Eiland.

• Een mooi Gelders Eiland.

• Een toeristisch Gelders Eiland.

 

Binnen de vier thema’s zijn onze krachten en kansen omschreven en onze doelen. In een korte uitvoeringsparagraaf omschrijven wij de weg naar uitvoering.

 

Wijzigingen

 

Tijdens de ontwerpfase zijn diverse reacties ontvangen, die op onderdelen hebben geleid tot een aantal aanpassingen. Deze aanpassingen zijn benoemd in de inspraaknota, die onderdeel vormt van de vastgestelde Omgevingsvisie.

 

De Omgevingsvisie inzien?

 

U kunt de Omgevingsvisie digitaal raadplegen via het landelijke portaal www.ruimtelijkeplannen.nl. De planidentificatie is: NL.IMRO.0196.SVGeldersEiland-0001. De Omgevingsvisie is ook digitaal raadpleegbaar via de website van de gemeente Rijnwaarden: www.rijnwaarden.nl/bestemmingsplan. Een analoge versie van de Omgevingsvisie kunt u inzien bij servicebalie in het gemeentehuis van Rijnwaarden, Markt 5, Lobith. Hiervoor dient u vooraf een afspraak te maken.

 

Inwerkingtreding

 

De Omgevingsvisie treedt een dan na deze bekendmaking in werking. Tegen het besluit tot vaststelling van de Omgevingsvisie kunt u geen bezwaar maken of beroep instellen.