Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornStaatscourant 2017, 31348Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Risdam en Nieuwe Steen-West, Hoorn

Logo Hoorn

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Risdam en Nieuwe Steen-West (NL.IMRO.0405.BPRisdamNsteen-va01)op 4 april 2017 gewijzigd heeft vastgesteld.

 

Waarom een nieuw bestemmingsplan?

Elke tien jaar moet de gemeente de bestaande bestemmingsplannen actualiseren. Vanwege deze verplichting is een nieuw bestemmingsplan voor Risdam-Noord, Risdam-Zuid en Nieuwe Steen-West opgesteld.

 

Begrenzing van het gebied

Het gaat om het gebied tussen de Westfrisiaweg, de museumspoorlijn Hoorn-Medemblik, de Provincialeweg, de sloot achter de woningen Dr. C.J.K. van Aalstweg, de Geldelozeweg, het Keern en de Westfriese Parkweg.

 

Doel van het nieuwe bestemmingsplan

In het bestemmingsplan wordt (grotendeels) de bestaande situatie vastgelegd. Dit zijn (voor het merendeel) de functies wonen, werken, onderwijs, winkels, sport, kantoren, groen, water en wegen.

 

Wijzigingen

- De rioolgemalen Sluiswachter en Koopvaarder en de aansluitende rioolpersleidingen worden toegevoegd op de verbeelding;

- De rioolpersleiding die vanaf het rioolgemaal Sluiswachter richting het rioolgemaal Blauwe Berg loopt wordt toegevoegd op de verbeelding;

- De functieaanduiding ‘supermarkt’ op de panden Huesmolen 158-160-161 wordt, conform de feitelijke situatie, op de verbeelding aangepast;

- Het bouwvlak Wonen op het perceel Dorpsstraat 17 wordt, gelet op de uitspraak van de Raad van State van 2 augustus 2006, vergroot met de grootte van de aanbouw (ongeveer 40m²);

- De verbeelding ter plaatse van het woonwagencentrum aan de Bobeldijkerweg wordt aangepast voor wat betreft brandcompartimenten en het clusteren van woonwagens;

- De bestemming van Zomervaart 4, Zomervaart 8 tot en met 21 en het perceel tussen Zomervaart 22 en 24 wordt gewijzigd in Wonen – Woonwagencentrum;

- Een stukje grond gelegen tussen de A7 en de schietsportvereniging wordt aan het plangebied toegevoegd. Deze krijgt de bestemming Agrarisch en de dubbelbestemmingen Leiding-Water en Waarde-Archeologie;

- De bestemming van het voormalig bankkantoor aan de Koopvaarder wordt gewijzigd in Wonen-Woongebouw;

- De bedrijfswoningen Nieuwe Steen 26a en 34a worden op de plankaart aangeduid;

- Artikel 9 (Kantoor) wordt aangevuld met regels over toegestane bedrijfswoningen;

- In artikel 19 (Wonen) en op verbeelding wordt voor de betreffende woningen aan Kaarder en Volder conform de aanduiding in het huidige bestemmingsplan de aanduiding ‘balkons niet toegestaan’ opgenomen;

- Artikel 22 (Wonen-Woonwagencentrum) wordt aangevuld met regels over de brandcompartimenten;

- Artikel 23 (Leiding-Gas) en artikel 31 (Algemene Bouwregels) worden op ondergeschikte punten aangevuld;

- De regels over archeologische waarden uit het paraplubestemmingsplan Archeologie worden in dit bestemmingsplan overgenomen;

- In paragraaf 3.2 Provinciaal beleid, kopje Structuurvisie Noord-Holland 2040 wordt de datum van vaststelling aangepast;

- De toelichting wordt aangevuld met actuele informatie over het woonwagencentrum aan de Bobeldijkerweg en over het creëren van brandcompartimenten;

- Paragraaf 5.4 van de toelichting wordt aangevuld met algemene bouwregels;

- Aan de bijlagen van de toelichting wordt de ruimtelijke onderbouwing van het boostergemaal op de locatie aan de noordzijde van de Blokmergouw direct ten oosten van het kantoorgebouw Beurtschip 1-3 toegevoegd.

- De toelichting wordt aangevuld met actuele informatie over bedrijfswoningen die aan de Nieuwe Steen aanwezig zijn.

 

Terinzageligging

Het bestemmingsplan, de bijbehorende stukken en het vaststellingsbesluit liggen van dinsdag 13 juni tot en met maandag 24 juli 2017 voor een ieder ter inzage in het stadhuis, Nieuwe Steen 1 te Hoorn. Ze zijn ook raadpleegbaar op de website van de gemeente (www.hoorn.nl) en op de landelijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl).

 

Indienen van beroep

Binnen de periode van terinzageligging kan tegen het besluit beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep kan worden ingediend door een belanghebbende die:

- tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan naar voren heeft gebracht;

- aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen;

- het niet eens is met de wijziging ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

Een beroepschrift dient te worden gestuurd aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Een beroepschrift kan ook digitaal, via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht worden ingediend. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) vereist.

 

Inwerkingtreding

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

 

Verzoek om voorlopige voorziening

Degene die tijdig beroep instelt, kan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om een voorlopige voorziening of schorsing van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de inwerkingtreding van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist.

Het verzoek om voorlopige voorziening kan schriftelijk dan wel digitaal worden gestuurd naar voornoemd adres van de Raad van State.

Voor het indienen van een beroepschrift en/of verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.