Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2017, 31314Ruimtelijke plannenVaststelling uitwerkingsplan “Het Meer 2012, 2e uitwerking, fase 3”

Logo Kampen

Burgemeester en wethouders van Kampen maken bekend dat het uitwerkingsplan “Het Meer 2012, 2e uitwerking, fase 3” ongewijzigd is vastgesteld en vanaf 8 juni zes weken ter inzage ligt.

Bestemmingsplan

Doel van het uitwerkingsplan "Het Meer 2012, 2e uitwerking, fase 3" is om het laatste deel van het woongebied in Het Meer te ontwikkelen. In Fase 1 en 2 van nieuwbouwlocatie Het Meer is een groot deel van de woningen reeds gerealiseerd. Het gaat hierbij om de bouw van 73 woningen binnen het plangebied in een mix van vrijstaande, halfvrijstaande en rijenwoningen.

Inzage

Het vastgestelde uitwerkingsplan “Het Meer 2012, 2e uitwerking, fase 3” ligt met ingang van donderdag 8 juni 2017, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt hiervoor van maandag tot en met vrijdag gedurende openingstijden terecht bij de receptie van het stadhuis (Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen). Het plan is digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0166.00991204-VB01.

Beroep

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen dit vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijze bij de gemeente Kampen hebben ingebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.