Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MenameradielStaatscourant 2017, 31291OverigNr:5 Burgemeester en wethouders van de gemeente Menameradiel;

Logo Menameradiel

Gelet op de bepalingen vanuit de Wegenverkeerswet, het Reglementverkeerstekens en verkeersregels 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

Overwegende dat,

 • In het kader van het vervallen van het B-weg type (1999) voor de Sânwei / Liuwesingel, Fjouwerhûs, de Bitgumerdyk en Ingelumerdyk een gezoneerde breedtebeperking is ingevoerd om vrachtverkeer tussen Gernierswei en N383 te weren,

 • Gesteld mag worden dat deze maatregel de vrijheid van het landbouwverkeer beperkt en gelet op het economische belang en noodzakelijk gebruik van deze wegen, voor dit verkeer een algehele vrijstelling zou moeten gelden,

 • ook chauffeurs van vrachtverkeer zich weinig aantrekken van deze breedtebeperking en desondanks gebruik maken van deze wegen,

 • handhaving van de breedtebeperking bij politie geen hoge prioriteit heeft en daarmee eveneens de werking van de beperking reduceert,

 • een inrijverbod voor vrachtverkeer voor de weggebruiker een (visueel) duidelijker beperking en daarmee meer effectief is,

 • de Bitgumerdyk als verbinding- en ontsluitingsweg voor het bedrijventerrein-noord van Menaam naar het hoofdwegennet functioneert,

 • Dit besluit strekt, gelet op artikel 2 lid1a en c van de Wegenverkeerswet tot het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, en gelet op artikel 2 lid1d,a en c tot het verzekeren van de veiligheid op de weg alsmede het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan,

 • Dit besluit de instemming heeft van de verkeer coördinator van politie, district De Wadden in Sint Annaparochie.

  Besluiten:

  • 1.

   Het verkeersbesluit nr. 07e van 27 juli 1999 met betrekking tot de breedtebeperking op de Sânwei / Liuwesingel, Fjouwerhûs, Bitgumerdyk en Ingelumerdyk in te trekken en door verwijdering van het zoneborden C18 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, deze maatregel op te heffen,

  • 2.

   Door plaatsing van het bord C07 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, op de Sânwei /Liuwesingel tussen Gernierswei en aansluiting met de parallelweg van de N383 alsmede Fjouwerhûs een inrijverbod voor vrachtverkeer in te stellen,

  • 3.

   Dit besluit officieel bekend te maken via de Staatscourant en ter informatie in het gemeentelijke mededelingenblad “Ynformaasje”.

   Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de

   gemeente Menameradiel in haar vergadering van 9 mei 2017.

   de secretaris, de burgemeester,