Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2017, 31271Vergunningen

Kennisgeving Ontwerpbesluiten Windpark Wieringermeer fase 5, Ministerie van Economische Zaken

Van vrijdag 9 juni 2017 tot en met donderdag 20 juli 2017 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage voor Windpark Wieringermeer fase 5. Iedereen kan reageren op de ontwerpbesluiten met een zienswijze.

Waarom dit windpark?

Windkracht Wieringermeer heeft het initiatief genomen om een windpark te realiseren in de Wieringermeer in de provincie Noord-Holland.

In internationaal verband streeft Nederland naar een energievoorziening die in 2050 CO2-arm is. Dat betekent dat we moeten overstappen naar hernieuwbare energie om de CO2-uitstoot terug te dringen en om klimaatverandering tegen te gaan. Voor de korte termijn zijn de doelstellingen van het kabinet 14% duurzame energie in 2020 en 16% in 2023. Windenergie is een belangrijke vorm van energie om die doelstellingen te bereiken. Rijk, provincies, de energiesector en natuur- en milieuorganisaties hebben met elkaar afgesproken om in 2020 6.000 MW aan windenergie op land te realiseren. De afspraak is een onderdeel van het Energieakkoord. Het Rijk heeft in overleg met de provincies 11 grote gebieden aangewezen die geschikt zijn voor windparken van minimaal 100 MW. Het windpark Wieringermeer maakt daar deel van uit.

Om dit project mogelijk te maken is er een (rijks)inpassingsplan vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. Inmiddels zijn vier fases doorlopen waarbij diverse besluiten zijn genomen. In fase 5 gaat het om 7 omgevingsvergunningen en een vergunning Wet beheer Rijkswaterstaatwerken.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt van vrijdag 9 juni 2017 tot en met donderdag 20 juli 2017 de ontwerpbesluiten van deze fase inzien op www.bureau-energieprojecten.nl en tijdens reguliere openingstijden (op papier) op de volgende locaties:

  • gemeente Hollands Kroon, Molenvaart 67, Anna Paulowna, T (088) 321 50 00;

  • provincie Noord-Holland, Kleine Houtstraat 18, Haarlem, T (023) 514 40 38.

U kunt uw mening geven

In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van de ontwerpbesluiten. We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van de ontwerpbesluiten u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten.

Het is goed om te weten dat alleen een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, later tegen dat besluit beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hoe kunt u reageren?

U kunt van vrijdag 9 juni 2017 tot en met donderdag 20 juli 2017 reageren. Wij ontvangen uw zienswijzen bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten.nl onder Windpark Wieringermeer fase 5. U kunt niet reageren via e-mail.

Per post kan ook: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Windpark Wieringermeer fase 5, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten. Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling genomen worden als u ondertekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dan kunt u Bureau Energieprojecten bellen op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer (070) 379 89 79.

Wat gebeurt hierna?

Bureau Energieprojecten bundelt alle zienswijzen en reacties. Zo snel mogelijk na afloop van de inspraaktermijn kunt u deze downloaden via www.bureau-energieprojecten.nl. De zienswijzen en reacties worden betrokken bij de definitieve besluiten.

De besluiten worden na de zomer ter inzage gelegd. Hierop staat beroep open. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl.

Meer informatie

Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten via telefoonnummer (070) 379 89 79.