Ontwerp bestemmingsplan Leimuiden West

Logo Kaag en Braassem

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Leimuiden West vanaf 1 juni 2017 ter inzage ligt.

Locatie van het plan

Het bestemmingsplan is opgesteld op aanvraag en bevat een aanpassing van de bestemming voor het sportcomplex aan de Beukenlaan in Leimuiden, het gebied ten westen van de volkstuinen aan de Leeuwerik in Leimuiden en de voormalige vuilstort en dijk ten noordwesten hiervan tussen Meerewijck en de aanwezige scheepswerf.

Wat houdt het plan in?

Het plan maakt zowel een toekomstbestendig sportcomplex als in totaal 104 woningen met bijbehorende voorzieningen mogelijk. Bij de voetbalvereniging wordt één van de velden ingezet voor woningbouw voor de realisatie van een kunstgrasveld ter plaatse van een ander veld. Bij de tennisvereniging wordt er meer ruimte gegeven zodat er o.a. een wedstrijdveld en een mini baan voor de jeugd bij kan komen. Beide verenigingen krijgen bovendien iets meer bouwruimte om toekomstige ontwikkelingen aan te kunnen. Naast de woningen op één van de velden komen er ook woningen op de voormalige vuilstort die voor dat doel ook gesaneerd wordt. De woningen worden bereikbaar gemaakt via een weg die loopt langs de volkstuinen aan de Leeuwerik.

Besluit Hogere grenswaarde Wet Geluidhinder

De Omgevingsdienst West-Holland heeft een ontwerpbesluit genomen hogere waarden vast te stellen op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh), vanwege het wegverkeer op de Weteringweg.

Op basis van de Wgh dient bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies. In Bestemmingsplan Herontwikkeling Leimuiden-West wordt de mogelijkheid geboden om nieuwe woningen te realiseren in 8 deelgebieden. Hierbij moet conform de Wgh aandacht worden geschonken aan het weg- en railverkeerslawaai bij de nieuwe woningen.

Ten behoeve van de nieuwe woningen en van de in deze herziening uit te werken woongebieden, is akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wgh vanwege wegverkeerslawaai wordt overschreden. De Omgevingsdienst heeft hogere waarden vastgesteld vanwege wegverkeerslawaai van maximaal 51 dB.

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen van 1 juni 2017 t/m 12 juli 2017 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Dit geldt ook voor het ontwerpbesluit hogere waarden. Het bestemmingsplan is ook te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.BPLEIMUIDENWEST-ONT1.

Hoe kunt u reageren?

Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan eenieder (bij voorkeur schriftelijk) een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde kenbaar maken aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem via een brief gericht aan Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van gemeente Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen. Onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Leimuiden West”. Als u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om mondelinge reactie in te brengen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Kaag en Braassem.

Algemene informatie

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit bestemmingsplan dan kunt u contact opnemen met een van onze klantadviseurs, tel. 071-3327272, e-mail info@kaagenbraassem.nl. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem, 31 mei 2017

Naar boven