Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantStaatscourant 2017, 30580VergunningenBesluit m.e.r. .beoordeling Gebroeders Dijkhoff B.V. te Heeswijk-Dinther

Logo Noord-Brabant

Gebroeders Dijkhoff en zn. B.V. is voornemens om het fysiek uitbreiden van een inrichting voor de opslag en bewerking van afval- en bouwstoffen alsmede een uitbreiding van de vergunde op- en overslag- en productiecapaciteiten . De inrichting  is gelegen aan Heeswijkseweg 7 te Heeswijk-Dinther gemeente Bernheze.

Op grond van artikel 7.2 van de Wet milieubeheer is de activiteit aangewezen in het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.). Ingevolge bijlage D, categorie (nummer) van het Besluit m.e.r., is de voorgenomen activiteit van (naam aanvrager) m.e.r.-beoordelingsplichtig.

Dit houdt in dat ons college, alvorens een besluit over de aanvraag van een omgevingsvergunning te nemen, dient te beslissen of er voor de voorgenomen activiteit een MER moet worden opgesteld. Een MER moet worden opgesteld indien sprake is van een activiteit die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Daarbij dient, aldus artikel 7.17, derde lid van de Wet Milieubeheer, rekening te worden gehouden met:

• de kenmerken van de activiteit;

• de plaats van de voorgenomen activiteit;

• de kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Na toetsing van de voorgenomen activiteit hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op (datum) besloten dat voor deze activiteit (keuze maken: geen/wel) MER opgesteld hoeft te worden.

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 29 mei 2017 gedurende zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw E. Hubers, bereikbaar onder telefoonnummer (0485) 729131.

Het besluit is digitaal op te vragen via het e-mailadres: info@odbn.nl of terug te vinden op de website van de Provincie Noord-Brabant www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen. De kennisgeving is te vinden op www.brabant.nl/loket/bekendmakingen.

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat. U kunt uw bezwaren tegen dit beoordelingsbesluit te zijner tijd kenbaar maken in de procedure van het uiteindelijke te nemen besluit op de aanvraag om een omgevingsvergunning.

's-Hertogenbosch, mei 2017.