Geslotenverklaring Sterreschans Doornenburg

Logo Lingewaard

Onderwerp

Verkeersbesluit betreffende het instellen van een gesloten vervverbod voor al het verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer, op de weg Sterreschans tussen de nummers 9 en 21.

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en paragraaf 7b van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaard 2014, is de teammanager Openbare Ruimte en Vastgoed bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat:

 • in de nabijheid van de Sterreschans het fort Pannerden is gelegen;

 • dit fort de functie heeft als museum en daarom bezoekers aantrekt;

 • het fort vanaf de Sterreschans niet voor de bezoekers met de auto bereikbaar is;

 • de Sterreschans niet is ingericht om parkerende bezoekers op te vangen;

 • voor deze bezoekers een parkeerlocatie aan de Pannerdenseweg beschikbaar is;

 • is gebleken dat bezoekers toch zo dicht mogelijk bij de toegang tot het fort parkeren;

 • hierdoor voor de bewoners van de Sterreschans parkeeroverlast ontstaat;

 • met de bewoners ten aanzien van de openstelling van het fort als museum verschillende keren is gesproken over oplossingen om de parkeeroverlast te verminderen;

 • de bewoners vinden dat alleen met een permanente verkeersmaatregel het parkeerprobleem kan worden opgelost;

 • is voorgesteld dat het straatje op de Sterreschans in combinatie met het wegonderhoud in aanmerking komt voor een geslotenverklaring voor al het verkeer;

 • daarmee alle door bezoekers van het fort veroorzaakte parkeerbewegingen en het parkeren in dit straatje wordt uitgesloten;

 • op de overige op de Sterreschans gelegen weggedeelten al voldoende maatregelen zijn getroffen om parkeeroverlast tegen te gaan;

 • in het kader van de genoemde geslotenverklaring aan de bewoners en andere belanghebbenden (vrijwilligers van het fort) een ontheffing zal worden verstrekt om woonpercelen of de bestaande parkeervoorziening te bereiken;

 • overleg heeft plaatsgevonden met de politie

Vereiste van het besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 14 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) wordt de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en 3 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht.

Motivering

De in dit besluit genoemde verkeersmaatregel strekt, gelet op artikel 2 van de Wvw 1994, tot:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg.

Het is daarom gewenst:

•een verbod voor al het verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer, in te stellen op de Sterreschans tussen huisnummer 9 en 21

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de korpschef van politie of diens gemandateerde.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten wij:

 • 1.

  een verbod in te stellen voor al het verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer, op de weg Sterreschans tussen huisnummer 9 en 21

 • 2.

  deze maatregel uit te voeren door het plaatsen van verkeersborden C1 met onderbord uitgezonderd bestemmingsverkeer, van Bijlage 1 van het RVV 1990

 • 3.

  de verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons indienen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste:

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de dagtekening (datum);

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • de gronden van het bezwaar of beroep (motivering).

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsende werking is een uitspraak van de Voorzieningenrechter nodig. Hiervoor kan, tegelijk met of na de indiening van het bezwaarschrift, een verzoek worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Tegen dit besluit kunnen eventueel ook andere belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

Bemmel, 24 mei 2017

namens burgemeester en wethouders van Lingewaard,

T.Pruijn,

teammanager Openbare Ruimte en Vastgoed

Naar boven