Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EmmenStaatscourant 2017, 3031Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan ‘Nieuw-Amsterdam – Veenoord, woningen Middenweg’

Logo Emmen

Burgemeester en wethouders van Emmen maken bekend, dat de gemeenteraad op 22 december 2016 het bestemmingsplan ‘Nieuw-Amsterdam – Veenoord, woningen Middenweg’ vervat in het GML- bestand NL.IMRO.0114.2016002-B701 heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in voorziet in de bouw van maximaal 4 woningen op de locatie van de supermarkt aan de Middenweg in Veenoord. Ten behoeve van het bestemmingsplan is geen exploitatieplan opgesteld.

Vanaf 20 januari 2017 liggen het bestemmingsplan, het raadsbesluit en de onderliggende stukken gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien(op verzoek ook buitenkantooruren) kunt u contact opnemen met de gemeente Emmen tel: 140591

Het bestemmingsplan, het raadsbesluit en en onderliggende stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende. Het beroepschrift kunt u sturen aan Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag en moet als gevolg van de Algemene wet bestuursrecht aan enkele minimumeisen voldoen. Het bevat daarom tenminste:

  • naam en adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

  • de gronden (redenen) van het beroep;

  • een vertaling van het beroepschrift als het beroepschrift in een vreemde taal is gesteld en een vertaling voor een goede behandeling noodzakelijk is;

  • zo mogelijk, doch niet verplicht, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht; is dit niet mogelijk vermeld dan datum en nummer van het besluit.

Als u tegen een besluit beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking, waardoor het bestemmingsplan daags na afloop van de beroepstermijn inwerking treedt. Uitvoering van een besluit kan nadelig voor u zijn. Daarom kunt u bij afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend dan treedt het besluit niet eerder in werking dan voordat op dat verzoek is beslist.

Emmen, 9 januari 2017

burgemeester en wethouders van Emmen,