Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KampenStaatscourant 2017, 30212Ruimtelijke plannenWijzigingsplan “Buitengebied 2014, 3e wijziging Wittensteinse Allee 4”

Logo Kampen

Burgemeester en wethouders van Kampen maken bekend dat het wijzigingsplan “Buitengebied 2014, 3e wijziging Wittensteinse Allee 4” gewijzigd is vastgesteld en vanaf 1 juni zes weken ter inzage ligt.

Bestemmingsplan

Het wijzigingsplan "Buitengebied 2014, 3e uitwerking Wittensteinse Allee 4" heeft met ingang van 30 maart 2017 zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Bij de vaststelling hebben wel enkele aanpassingen plaatsgevonden. De natuurtoets en Aerius-berekening waren nog niet uitgevoerd en de inrichtingsschets is aangepast. De resultaten van het onderzoek leveren geen belemmeringen op voor realisatie van het plan. De toelichting is aangevuld. Met de vaststelling van dit wijzigingsplan wordt de bestemming ‘Agrarisch - Agrarisch Bedrijf” gewijzigd in “Wonen-2” waarbij realisatie van een tweede wooneenheid binnen de bestaande bebouwing mogelijk is.

Inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan “Buitengebied 2014, 3e wijziging Wittensteinse Allee 4” ligt met ingang van donderdag 1 juni 2017, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt hiervoor van maandag tot en met vrijdag gedurende openingstijden terecht bij de receptie van het stadhuis (Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen). Het plan is digitaal beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0166.00991203-VB01.

Beroep

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen dit vaststellingsbesluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijze bij de gemeente Kampen hebben ingebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.