Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZandvoortStaatscourant 2017, 30171Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein Nieuw Noord”

Logo Zandvoort

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein Nieuw Noord”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 2 juni 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein Nieuw Noord”. Het identificatienummer van dit plan is NL.IMRO.0473.BpBedrijvent-ON01.

Plangebied

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein Nieuw Noord” ligt in de wijk Nieuw Noord en wordt begrensd door de spoorlijn Haarlem‐Zandvoort aan de zuidkant, de Linnaeusstraat en Noorderduinweg aan de westkant, de Kochstraat en Kamerlingh Onnesstraat aan de noordkant, en de Wattstraat aan de oostkant.

Inhoud bestemmingsplan

Het voorliggende ontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein Nieuw Noord” is het resultaat van de inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein Nieuw Noord” zoals door het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 21 februari 2017 is vastgesteld in de "Nota van beantwoording Vooroverleg en Inspraak naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Nieuw Noord". De plandocumenten zijn overigens redactioneel geactualiseerd en aangevuld naar aanleiding van nieuwe centrale-, provinciale- en regionale regelgeving en beleid.

 • 1.

  Voor het deelgebied 1A (Linnaeusstraat / Noorderduinweg / Flemingstraat / Curiestraat / Kamerlingh Onnesstraat) geeft het bestemmingsplan een regeling waardoor de bestaande bedrijven kunnen worden voortgezet, tot het moment dat het gebied, al dan niet gefaseerd, wordt getransformeerd in woningbouw. Het bestemmingsplan voorziet in een wijzigingsbevoegdheid om deze transformatie mogelijk te maken.

 • 2.

  In deelgebied 1B (Curiestraat / Kochstraat / Kamerlingh Onnestraat) kunnen de bestaande bedrijven worden voortgezet. Het nieuwe bestemmingsplan voorziet in functiemenging: bedrijven en wonen, waarbij wonen op de verdieping wordt toegelaten.

 • 3.

  Voor het deelgebied 2 (AWZI, voormalige rioolwaterzuivering) geeft het bestemmingsplan een regeling waarbij, na al dan niet gefaseerd uitwerking, een gemengd gebied (wonen en bedrijven) ontstaat. Hierbij wordt wonen toegelaten op de kop van het terrein aan de westzijde.

 • 4.

  Deelgebied 3 (ten zuiden van de Kamerlingh Onnesstraat van de Max Planckstraat tot en met de Wattstraat) omvat drie kleinere ruimtelijke eenheden. De bedrijven aan de Max Planckstraat en de gemeentelijke remise; woningen aan de Voltastraat; en de bedrijven tussen de Voltastraat en Wattstraat, worden als zodanig opnieuw bestemd.

 

Stukken ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan, bestaande uit een verbeelding, toelichting en regels zijn te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.zandvoort.nl. 

Tevens ligt een papieren versie van de stukken gedurende de openingstijden ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis aan de Swaluëstraat 2 te Zandvoort.

 Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan door een ieder schriftelijk zienswijzen naar voren worden gebracht. Schriftelijk dienen zienswijzen naar voren gebracht te worden bij de gemeenteraad van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.