Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 3014Ruimtelijke plannenVerleende omgevingsvergunning Zandpad 12 in Breukelen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 20 januari tot en met donderdag 2 maart 2017 de verleende omgevingsvergunning Zandpad 12 in Breukelen ter inzage ligt. Voor de verlening van deze omgevingsvergunning heeft de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Inhoud

De bouw van een nieuwe ligboxenstal voor melkkoeien met bijbehorende sleufsilo’s en mestopslag en het aanleggen van erfverharding. Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen hebben vanaf vrijdag 29 juli 2016 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage gelegen. Tijdens deze periode hebben wij 7 zienswijzen ontvangen. Twee waren positief. De overige zienswijzen zijn ingetrokken.

Inzien

U kunt de verleende omgevingsvergunning (NL.IMRO.1904.OVZandpad12BKL-VG01) vanaf vrijdag 20 januari 2017 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en na afspraak inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer N. Puyan (14 0346).

Reageren

Tegen deze beschikking kunt u vanaf 20 januari 2017 binnen 6 weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Daarnaast kunt u, indien u van mening bent dat u door onmiddellijke uitvoering van deze beschikking onevenredig in uw belangen wordt geschaad, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.