Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2017, 30080Vergunningen

Kavelbesluiten III en IV windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), Ministerie van Economische Zaken

KENNISGEVING

Van vrijdag 2 juni 2017 tot en met donderdag 13 juli 2017 liggen de ontwerpkavelbesluiten ter inzage voor de kavels III en IV in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) op meer dan 18,5 kilometer uit de kust. Iedereen kan reageren op de ontwerpkavelbesluiten met een zienswijze.

In het Energieakkoord voor duurzame groei dat op 6 september 2013 is gesloten tussen werkgevers, werknemers, natuur- en milieuorganisaties, energiebedrijven, decentrale overheden, het Rijk en vele andere organisaties, is afgesproken dat het Rijk via een gefaseerd tenderproces subsidie beschikbaar stelt voor in totaal 3.450 MW windenergie op zee in de periode 2015 – 2019.

Op grond van de Wet windenergie op zee kan de Minister van Economische Zaken in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu voor elk windpark een kavelbesluit nemen. In een kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. De betreffende kavels liggen meer dan 18,5 kilometer uit de kust.

Het gaat om de volgende besluiten:

 • Ontwerpkavelbesluit III windenergiegebied Hollandse kust (zuid).

 • Ontwerpkavelbesluit IV windenergiegebied Hollandse kust (zuid).

Voor de ontwerpkavelbesluiten zijn milieueffectrapporten (MER’en) opgesteld om de gevolgen voor het milieu in beeld te brengen. U kunt nu reageren op de ontwerpkavelbesluiten en de onderliggende stukken, waaronder de MER’en.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt van vrijdag 2 juni 2017 tot en met donderdag 13 juli 2017 de ontwerpkavelbesluiten, de MER’en en andere onderliggende stukken inzien op www.bureau-energieprojecten.nl en tijdens reguliere openingstijden (op papier) op de volgende locaties:

 • gemeente Rotterdam, Stadswinkel Hoek van Holland, Prins Hendrikstraat 161, 3151 AE Hoek van Holland, T 14 010.

 • gemeente Den Haag, Stadsdeelkantoor Loosduinen, Kleine Keizer 3, 2533 CV Den Haag, T 14 070.

 • gemeente Wassenaar, Johan de Wittstraat 45, 2242 LV Wassenaar, T 14 070.

 • gemeente Katwijk, Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk ZH, T (071) 406 50 00.

 • gemeente Noordwijk, Voorstraat 42, 2201 HW Noordwijk, T (071) 366 00 00.

 • gemeente Zandvoort, Swaluëstraat 2, 2042 KB Zandvoort, T 14 023 of (023) 574 01 00.

 • gemeente Bloemendaal, Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ Overveen, T 14 023.

 • gemeente Velsen, Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden, T 14 0225.

U kunt uw mening geven

In uw zienswijze kunt u ingaan op de ontwerpkavelbesluiten, de MER’en en de andere onderliggende stukken. U kunt hierbij denken aan:

 • Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpkavelbesluiten of de MER’en?

 • Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

 • Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten?

We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van de ontwerpkavelbesluiten, de MER’en of de onderliggende stukken u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten.

Het is goed om te weten dat alleen een belanghebbende die op het ontwerp van een besluit een zienswijze heeft ingebracht, later tegen dat besluit beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hoe kunt u reageren?

U kunt van vrijdag 2 juni 2017 tot en met donderdag 13 juli 2017 reageren. Wij ontvangen uw zienswijzen bij voorkeur digitaal. Dat kan via www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘Kavels Hollandse Kust (zuid) III/IV’. U kunt niet reageren via e-mail.

Per post kan ook: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Kavels Hollandse Kust (zuid) III/IV, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten. Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling genomen worden als u ondertekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars.

Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dat kan via Bureau Energieprojecten op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, T (070) 379 89 79.

Wat gebeurt er nog meer?

Gelijktijdig aan de voorbereiding van de kavelbesluiten worden onder de rijkscoördinatieregeling het inpassingsplan en de vergunningen voor het net op zee Hollandse Kust (zuid) voorbereid. De ontwerpbesluiten hiervoor liggen naar verwachting na de zomer ter inzage.

Tevens vindt de voorbereiding van het kavelbesluit V voor het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) plaats, dat op meer dan 18,5 kilometer uit de kust van Noord-Holland is gesitueerd. Hiertoe heeft tot 29 mei 2017 de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau ter inzage gelegen. Gelijktijdig heeft ook de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau voor het net op zee Hollandse Kust (noord) ter inzage gelegen. Kennisgevingen voor het net op zee Hollandse Kust (zuid en noord) en voor het kavelbesluit V voor het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) worden elk afzonderlijk gepubliceerd.

Meer informatie

Uitgebreide informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u na het bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.