Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2017, 29969Centraal Stembureau

Registratie aanduiding politieke groepering voor de Tweede Kamerverkiezing; JONG

De Kiesraad deelt mede dat hij, als centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, op verzoek van de politieke groepering ‘Vereniging voor Jonge Politiek in Nederland’, in zijn vergadering van 22 mei 2017 heeft besloten de navolgende aanduiding onder nummer 316 op te nemen in het door hem bijgehouden register van aanduidingen ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer.

JONG

Eenieder wiens belang rechtstreeks bij het bovenvermelde besluit betrokken is, kan hiertegen op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel G 5, eerste lid, van de Kieswet beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het beroepschrift moet uiterlijk op de zesde dag, na dagtekening van de Staatscourant waarin deze mededeling is opgenomen, worden ingediend, Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, alsmede de gronden waarop het beroep rust, te bevatten. Indien beroep wordt ingesteld, is griffierecht verschuldigd.

’s-Gravenhage, 22 mei 2017

J.G.C. Wiebenga, voorzitter Kiesraad