Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Den HelderStaatscourant 2017, 29885VerkeersbesluitenVerkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving

Logo Den Helder

AU17.03116

college van burgemeester en wethouders van Den Helder

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Na de aanleg van de doorgetrokken Zuiderhaaks wordt nu de Noorderhaaks aangelegd. Daarmee wordt een volgende stap gezet in het verkeersluw maken van het hart van Julianadorp. Naast de aanleg van de Noorderhaaks worden ook flankerende infrastructurele maatregelen getroffen om de verandering van verkeerstromen in het dorp te faciliteren en veilig te laten verlopen. De wegen en weggedeelten die zijn gelegen binnen de ring Zuiderhaaks – Noorderhaaks worden ingericht als verblijfsgebied. Hierdoor wordt de hoeveelheid sluipverkeer van en naar Den Helder teruggedrongen. De vermindering van de hoeveelheid verkeer op met name de Langevliet, binnen het dorp, zal de barrièrewerking die de weg nu veroorzaakt verminderen.

Per locatie worden de volgende maatregelen genomen:

Rotonde Langevliet – Noorderhaaks

Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid moet de snelheid van het gemotoriseerd verkeer op de aansluiting Langevliet – Noorderhaaks zo laag mogelijk liggen en hebben fietsers een eigen verkeersruimte op de vrijliggende fietspaden. De Noorderhaaks wordt daarom met een mini-rotonde aangesloten op de Langevliet. Er is in de jaren negentig gekozen voor een eenduidige inrichting qua voorrang op minirotondes in de gemeente Den Helder. De afweging is destijds gemaakt tussen comfort voor de fietsers in de voorrang of veiligheid bij fietsers uit de voorrang. Deze afweging is toen met name gebaseerd op onderzoeken van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Op basis van dat besluit hebben fietsers op de vrijliggende fietspaden rond rotondes in Den Helder geen voorrang op het verkeer op de rijbaan.

Het vrijliggende fietspad dat vanaf de Noorderhaaks richting Den Helder loopt is een verplicht pad voor fietsen en bromfietsen. Op de rotonde Noorderhaaks – Langevliet moeten bromfietsen gebruik gaan maken van de rijbaan. In het kader van een Duurzaam Veilig verkeer wordt ernaar gestreeft om bromfietsers binnen de bebouwde kom zoveel mogelijk op de rijbaan te laten rijden omdat het snelheidverschil met fietsers te groot is. Het gedeelte van het fietspad langs de Langevliet tussen de Wethouder de Boerstraat en de noordelijk bebouwde komgrens van Julianadorp, was tot nu een verplicht (brom)fietspad omdat er geen veilige mogelijkheid was om bromfietsers te laten wisselen van fietspad naar rijbaan. Met de aanleg van de rotonde bij de Noorderhaaks is deze mogelijkheid er wel en kan nu de bromfiets in de gehele bebouwde kom van Julianadorp van het fietspad worden geweerd.

Rotonde Van Foreestweg – Noorderhaaks – Breewijd

De Noorderhaaks sluit aan op de bestaande mini-rotonde die ligt op het kruispunt Van Foreestweg – Breewijd. De fietsstroken die momenteel op deze rotonde aanwezig zijn worden verwijderd en er komen vrijliggende fietspaden rond deze rotonde. De fietspaden zijn in 2 richtingen berijdbaar voor fietsverkeer. Conform het gemeentelijk beleid bij mini-rotondes hebben fietsers geen voorrang het verkeer op de rijbaan.

Voorts worden voetgangersoversteekplaatsen aangelegd over de aansluitingen van de Van Foreestweg en Noorderhaaks op de rotonde en wordt de op de Breewijd gelegen voetgangersoversteekplaats in noordelijke richting opgeschoven tot bij de rotonde.

Noorderhaaks

De Noorderhaaks is gelegen binnen de bebouwde kom waardoor een maximum snelheid van 50 km/u geldt. Langs de Noorderhaaks komt een vrijliggend, verplicht fietspad. Bromfietsen maken gebruik van de rijbaan, zoals in de gehele bebouwde kom van Julianadorp.

Noorderhaaks – meester Daarnhouwerstraat

De meester Daarnhouwerstraat sluit aan op de Noorderhaaks. De kruising wordt voorzien van een afslagvak met verkeersgeleiders. Aangezien de Daarnhouwerstraat een verblijfsgebied is en de Noorderhaaks een gebiedsontsluitingsweg heeft de laatstgenoemde weg voorrang op de Daarnhouwerstraat. Voorts eindigt het fietspad langs de Noorderhaaks op de meester Daarnhouwerstraat. Vanuit het oogpunt van veiligheid voor de fietsers is het wenselijk om het verkeer op de hoofdrijbaan van de Daarnhouwerstraat voorrang te geven boven het verkeer op het fietspad.

Breewijd

Vanwege de aanleg van de Noorderhaaks zal de hoeveelheid motorvoertuigen op de Breewijd toenemen. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is het niet aanvaardbaar dat fietsverkeer gebruik blijft maken van de rijbaan. Er wordt een vrijliggend, verplicht fietspad aangelegd tussen de rotonde bij de Van Foreestweg en de Zuiderhaaks.

Kruispunt Breewijd – Middelzand – Vogelzand

Het kruispunt wordt gereconstrueerd waarbij de verkeersgeleiders worden verbreed, waardoor overstekende fietsers tussen de rijstroken van de Breewijd een goed rustpunt krijgen, om de weg fasegewijs over te steken. De aansluitingen van Middelzand 20 en Vogelzand 10 worden voorzien van vrijliggende fietspaden zodat fietsverkeer de Breewijd veilig kunnen oversteken naar het vrijliggende fietspad.

Rotonde Breewijd – Zuiderhaaks

Het kruispunt Breewijd – Zuiderhaaks wordt gereconstrueerd tot een mini-rotonde met vrijliggende fietspaden. De toename van het auto- en fietsverkeer op dit kruispunt door bovengenoemde infrastructurele maatregelen maakt het vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en een soepele verkeersafwikkeling noodzakelijk dat op dit kruispunt de snelheid van het verkeer omlaag wordt gebracht. Conform het gemeentelijk beleid bij mini-rotondes hebben fietsers geen voorrang het verkeer op de rijbaan.

Van Foreestweg en Langevliet

De aanleg van de Noorderhaaks heeft als hoofddoel om het centrum van het oude dorp Julianadorp verkeersluw te maken. Het betreft met name de weggedeelte:

- Van Foreestweg, tussen de Breewijd en de Langevliet

- Langevliet, tussen de Noorderhaaks en de Zuiderhaaks

- Schoolweg, tussen de Zuiderhaaks en Langevliet.

De Schoolweg is reeds ingericht als verblijfsgebied met een maximum snelheid van 30 km/u. Op de genoemde gedeelten van de Van Foreestweg en de Langevliet worden snelheidsremmende maatregelen getroffen waardoor deze kunnen worden aangewezen als onderdeel van een zone waar een maximum snelheid van 30 km/u geldt.

Over de Van Foreestweg, ter hoogte van de aansluiting met de Langevliet wordt een voetgangersoversteekplaats (zebra) aangelegd, naast de aanwezige fietsoversteek. 

Vereisten van besluit

Op grond van artikel 15, eerst lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. 

Motivering

Uit het oogpunt van:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van weggebruikers en passagiers;

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer. 

Advies politie en wegbeheerder

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de door de korpschef van de nationale politie gemachtigde verkeersadviseur. Deze heeft positief geadviseerd.

De genoemde wegen en weggedeelten zijn in beheer bij de gemeente Den Helder.

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit het college van Burgemeester en Wethouders:

 

1.

door plaatsing van borden D1, B6 en G11 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, ondersteund met haaientanden,:

a. het kruispunt Langevliet met de Noorderhaaks;

b. het kruispunt Breewijd met de Zuiderhaaks

aan te wijzen als mini-rotonde met vrijliggende verplichte fietspaden waar het verkeer op de hoofdrijbaan van de rotonde voorrang heeft op het verkeer komende vanaf de zijwegen en het verkeer op de zijwegen van de rotonde voorrang heeft op het fietsverkeer op de vrijliggende fietspaden;

2.

door plaatsing van borden G11 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, de fietspaden gelegen:

a. tussen Noorderhaaks en de Van Foreestweg, en parallel lopend aan de Langevliet;

b. tussen de Langevliet en de meester Daanhouwersstraat en parallel lopend aan de Noorderhaaks;

c. tussen de Van Foreestweg en de Zuiderhaaks en westelijk gelegen van de Breewijd;

d. rondom het kruispunt Breewijd – Middelzand 20 – Vogelzand 10

aan te wijzen als verplicht fietspad;

 

3.

door plaatsing van borden D2 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, op de verkeersgeleiders behorende bij:

a. de rotonde op het kruispunt Langevliet met de Noorderhaaks;

b. de rotonde op het kruispunt Breewijd met de Zuiderhaaks;

c. het kruispunt Noorderhaaks met de meester Daarnhouwerstraat;

het verkeer te verplichten om de verkeersgeleiders aan de rechterzijde te passeren;

 

4.

door plaatsing van borden B6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, in combinatie met haaientanden, op het kruispunt van het fietspad dat is gelegen langs de Breewijd met de toegangsweg Vogelzand 10, fietsers op het fietspad voorrang te geven op verkeer op Vogelzand 10;

 

5.

door plaatsing van borden A1 en A2 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met het opschrift “30” en met bovenborden met de tekst “zone”:

a. de Van Foreestweg, tussen de Breewijd en de Langevliet;

b. de Langevliet, tussen de Noorderhaaks en de Zuiderhaaks

aan te wijzen als onderdeel van een zone waar een maximum snelheid van 30 km/u geldt;

 

6.

door plaatsing van borden L2 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, in combinatie met witte zebramarkering over de rijbaan van:

a. de Van Foreestweg, ter hoogte van de aansluiting met de Langevliet;

b. de Van Foreestweg, de oostelijke aansluiting op de rotonde Noorderhaaks-Breewijd;

c. de Noorderhaaks, de noordelijke aansluiting op de rotonde Noorderhaaks-Breewijd;

d. de Breewijd, de zuidelijke aansluiting op de rotonde Noorderhaaks – Van Foreestweg;

een voetgangersoversteekplaats aan te leggen.

 

7.

bovenstaande maatregel wordt uitgevoerd conform de bij dit besluit behorende 4 tekeningen met de nummers 52149_16_DOT_40 – 1 t/m 4.

 

Den Helder, 24 april 2017

burgemeester en wethouders van Den Helder

Namens deze,

dr H. Kaag - van der Boon

manager afdelng Ruimte & Economie

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Indien een belanghebbende meent, door dit besluit rechtstreeks in zijn/haar belang te worden getroffen dan kan bezwaar worden aangetekend bij het college van Burgemeester en Wethouders. In dat geval moet belanghebbende binnen zes weken openbare kennisgeving van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Voor het indienen van het bezwaarschrift geldt onder meer als eis dat het tenminste bevat:

a. naam en adres van de belanghebbende;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit.

Wanneer belanghebbende van oordeel is dat gelet op de in deze zaak betrokken belangen onverwijlde spoed een voorlopige beslissing op korte termijn vereist, kan belanghebbende gelijktijdig met het bezwaarschrift op grond van artikel 8:81 Algemene Wet Bestuursrecht een verzoek daartoe indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor de behandeling door de Voorzieningenrechter van het verzoek van belanghebbende tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Zie ook: www.rechtspraak.nl.