Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LansingerlandStaatscourant 2017, 29847VerkeersbesluitenVerkeersbesluit aanwijzen fietsen toegestaan voetgangerszone centrum Bergschenhoek

Logo Lansingerland

T17.02558

Burgemeester en wethouders van Lansingerland

Overwegende het volgende:

Inleiding

In het centrum van Bergschenhoek, Dorpsstraat en De Kruin, is in het verleden een voetgangerszone ingesteld. Deze wordt echter veelvuldig gebruikt door fietsers. Het is met het oog op bereikbaarheid en verkeersveiligheid gewenst om dit te formaliseren en duidelijkheid te scheppen in de richting van de weggebruikers.

Wetgeving

Volgens de Wegenverkeerswet (WVW 1994, art. 2) kunnen regels worden vastgesteld met het doel tot:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

 • het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

Om deze doelen te bereiken kan het nodig zijn om verkeersmaatregelen te treffen. Artikel 15, 1e lid, van de WVW 1994 stelt dat voor het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens en onderborden een verkeersbesluit moet worden genomen. Dit geldt wanneer hierdoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Het 2e lid van het artikel stelt dat een verkeersbesluit moet worden genomen wanneer verkeersmaatregelen op of aan de weg leiden tot een wijziging van de inrichting van de weg of wanneer verkeersmaatregelen leiden tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer. Dit geldt wanneer de maatregelen leiden tot een beperking of een uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van de weg of het weggedeelte gebruik kan maken.

Verkeersmaatregel en argumentatie

Hieronder wordt de in te stellen verkeersmaatregel toegelicht. Daarbij is tevens de onderbouwing van de maatregel uitgewerkt.

Fietsen toestaan in de voetgangerszone

De voorgestelde maatregel is het toestaan van fietsers in het al bestaande voetgangersgebied van de Dorpsstraat en De Kruin. Dit kan door een onderbord met de tekst “fietsen toegestaan” te plaatsen onder de verkeersborden bij de entrees van de voetgangerszone. Door deze maatregel blijven voetgangers de hoofdgebruiker en zijn fietsers te gast. Brom-/snorfietsers blijven niet toegestaan. De verkeersmaatregel is wenselijk om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van fietsers te verbeteren.

Overleg met belanghebbenden

Winkeliersvereniging

Op 29 november is overleg gevoerd met de winkeliersvereniging, hieruit kwamen de onderstaande afspraken.

 • 1.

  De winkeliersvereniging heeft als bestuur besloten tegen het fietsen te zijn in een voetgangersgebied;

 • 2.

  De winkeliersvereniging en de gemeente Lansingerland spreken uit dat het niet reëel is dat fietsers niet in het centrum komen gezien de aanwezigheid van de winkels en de fietsenstallingen;

 • 3.

  Tijdens het gesprek heeft de winkeliersvereniging aangegeven, dat als fietsers toch worden toegestaan in het voetgangersgebied er dan maatregelen genomen moeten worden om de fietsers te geleiden door het toepassen van bebording/belijning. Met name in de Dorpsstraat is dit van belang;

 • 4.

  De gemeente Lansingerland maakt een voorstel hoe hetgeen genoemd onder punt 3 vormgegeven kan worden.

De gemeente Lansingerland had een voorstel gemaakt met twee doorgetrokken lijnen met een tussenafstand van twee meter die in het midden van de Dorpsstraat zouden worden aangebracht met aan de zijde van de Kerkstraat en het Rondom een fietssymbool. Dit ‘pad’ zou ter hoogte van De Kruin naar het plein uitbuigen en daar eindigen. Dit voorstel is op 17 februari 2017 ter plaatse besproken met de winkeliersvereniging. Dit voorstel zou op verzoek van de winkeliersvereniging nog enigszins aangepast worden rekening houdend met de winkelwagentjes van de Jumbo. Ook diende een lichtmast verplaatst te worden en zou er aanvullend op het besluit op de kruispunten Dorpsstraat, Kerkstraat en Rondom waarschuwingsborden ‘pas op fietsers’ worden geplaatst.

Aanvankelijk ging de winkeliersvereniging akkoord met het voorstel en de aanvullende maatregelen. Naderhand kwamen er bedenkingen van een deel van de winkeliersvereniging en heeft zij voorgesteld om de situatie te laten zoals deze is. Dit omdat winkeliers vrezen dat er onveilige situaties gaan ontstaan, met de open eindjes aan het fietspad, welke zal bestaan uit twee lijnen en fietssymbolen op de grond.

Bovenstaande is meegewogen vóór dit besluit. Voor ons is het gewenst om de situatie aan te passen aan het feitelijke gebruik zonder aanvullende maatregelen in de vorm van belijning en fietssymbolen. De winkeliersvereniging was en is hier van op de hoogte gebracht en wist dat dit een gevolg is van de door haar gekozen optie.

Wel worden aanvullend op het besluit waarschuwingsborden ‘pas op fietsers’ geplaatst, zie de situatietekening.

Situering en beheer van de wegen

De in dit verkeersbesluit genoemde wegen liggen binnen de bebouwde kom van de gemeente Lansingerland (kern Bergschenhoek) en zijn bij deze gemeente in beheer en onderhoud.

Overleg met politie

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft in de Verkeersadviesgroep van de gemeente Lansingerland overleg plaatsgevonden met de politie Rotterdam.

Bevoegdheid tot het nemen van het besluit

Het afdelingshoofd is in het geldende mandaatregister door het college gemandateerd tot het nemen van het besluit. Gelet op het vorenstaande en het bepaalde in de Wegenverkeerswet en de uitvoerings-regeling van die wet is tot het onderstaande besluit gekomen.

Besluiten:

 • I.

  In de bestaande voetgangerszone in het centrum van Bergschenhoek, de Dorpsstraat tussen het Rondom en de Kerkstraat en De Kruin fietsen toe te staan, door het plaatsen van onderborden met de tekst “fietsen toegestaan” onder de bestaande verkeersborden begin voetgangerszone. De borden worden geplaatst zoals is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening.

 • II.

  Dit besluit te publiceren in de Staatscourant en op de website van de gemeente Lansingerland.

 • III.

  Een kopie van dit besluit te zenden aan:

 • a.

  Politie Rotterdam, bureau Berkel en Rodenrijs, t.a.v. de heer R. Heuvelman, Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam;

 • b.

  de afdeling Beheer & Onderhoud, wijkbeheerders (digitaal);

 • c.

  de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, M. Teunissen (digitaal);

Namens burgemeester en wethouders van Lansingerland,

Ruud de Prez

Afdelingshoofd Beheer en Onderhoud

Bijlage: Situatietekening

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit, of is het besluit onduidelijk? Neem altijd eerst contact op met de gemeente. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift hoeft te schrijven. Medewerkers van de gemeente nemen samen met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Lansingerland. Let u er wel op, dat u het bezwaar indient binnen de wettelijke termijn. Het adres voor het indienen van schriftelijk bezwaar is:

College van burgemeester en wethouders van gemeente Lansingerland

Postbus 1

2650 AA Berkel en Rodenrijs

Of voor het indienen van digitaal bezwaar: zie www.lansingerland.nl onder het kopje ‘formulieren’.

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen de wettelijke termijn, zijnde zes weken na verzenddatum. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

 • uw naam en adres;

 • de datum van uw bezwaarschrift;

 • het nummer van deze brief, of stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht);

 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • waarom u het niet eens bent met ons besluit;

 • uw handtekening.

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt tijdens deze procedure een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam. Er moet dan wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Het adres is:

Rechtbank Rotterdam

Sector bestuursrecht

Postbus 50951

3007 BM Rotterdam

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Daarvoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. Zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.