Provincie Zeeland - Verleende omgevingsvergunning en waterwetvergunning Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.

Logo Zeeland

Gedeputeerde staten van Zeeland en Rijkswaterstaat maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning en waterwetvergunning hebben verleend aan Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V., gelegen aan de Estlandweg 10 in Nieuwdorp voor opslaan en overslaan van stoffen en afvalstoffen, be- en verwerken van afvalstoffen en het ontmantelen van grote constructies. In de vergunningen zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

De vergunningen liggen ter inzage vanaf 29 mei 2017 tot en met 11 juli 2017 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of gedurende openingstijden in het gemeentehuis van Borsele in Heinkenszand.

Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over de ontwerpvergunningen, de adviseurs die advies uitgebracht hebben over de ontwerpvergunning (belanghebbenden die zienswijzen hebben over wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpvergunning) en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpvergunning kunnen tot en met 11 juli 2017 tegen de vergunningen beroep instellen bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant. De vergunningen treden op 12 juli 2017 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer A.C. Cuperus, tel 06-51200303 van RUD Zeeland. De besluiten staan geregistreerd onder nummer W-AOV150225.

Naar boven