Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereStaatscourant 2017, 29728Ruimtelijke plannenOntwerp wijzigingsplan Noordweg 33A Oostkapelle

Logo Veere

Burgemeester en wethouders van Veere maken op grond van artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening bekend dat van 1 juni 2017 t/m 12 juli 2017 het ontwerp wijzigingsplan Noordweg 33A Oostkapelle ter inzage ligt. Deze wijziging omvat het wijzigen van de bestemming Agrarisch met waarden – Landschapswaarden met de functieaanduiding “specifieke vorm van agrarisch – kwekerij” in de bestemming “Wonen” met functieaanduiding “specifieke vorm van wonen – voormalig agrarisch bedrijf”. Het digitale ontwerp wijzigingsplan is vanaf 1 juni 2017 beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl en is te vinden onder plannummer NL.IMRO.0717.0116WPNoordBgb-OW01. Tevens is het plan vanaf dan in te zien op de gemeentelijke website www.veere.nl onder “Bouwen en verbouwen – Ruimtelijke plannen buiten de kernen – Noordweg 33A. Ten slotte is er de mogelijkheid om het plan in te komen zien op het gemeentehuis. Van 1 juni 2017 t/m 12 juli 2017 kan iedereen mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgermeester en wethouders. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met Ella Louwerse, tel. (0118) 5553555.

 

Domburg, 31 mei 2017

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris, De burgemeester

J.F.M. Steinbusch R.J. van der Zwaag