Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeStaatscourant 2017, 29677Ruimtelijke plannenTervisielegging Ontwerp-Bestemmingsplan “Moskee Kuipersdijk” (NL.IMRO.0153.BP00142-0002)

Logo Enschede

De gemeenteraad van Enschede heeft in 2016 ingestemd met de komst van een moskee en verenigingsgebouw op de hoek Kuipersdijk/Wethouder Beversstraat.

Voor deze ontwikkeling is het bestemmingsplan “Moskee Kuipersdijk” ontworpen.

 

Het gebied waarop het bestemmingsplan “Moskee Kuipersdijk” betrekking heeft, wordt globaal begrensd door de Wethouder Beversstraat en Kuipersdijk aan de noord en oost zijde. Aan de westzijde grenst de locatie aan het onbebouwde terrein van de voormalige Dienst voor de Complementaire Werkgelegenheid en aan de zuidzijde grenst de locatie aan de woonpercelen gelegen aan de Kuipersdijk.

Inzien bestemmingsplan:

Het ontwerp-bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt van 25 mei 2017 tot en met 5 juli 2017 voor een ieder ter inzage.

Bestemmingsplan digitaal inzien:

Het ontwerp-bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken kan digitaal worden ingezien op

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0153.BP00149-0002

De bronbestanden kunnen worden gedownload via de webpagina

https://www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl/plannen/NL.IMRO.0153.BP00149-/NL.IMRO.0153.BP00149-0002/

Papieren versie bestemmingsplan inzien:

Wilt u liever de papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan inzien? Dan verzoeken wij u een mail met de naam van het plan te sturen naar vergunning@enschede.nl U ontvangt dan van ons een pdf versie van het gevraagde ontwerpbestemmingsplan.

Nadere toelichting of inzien op stadskantoor:

Wilt u een nadere toelichting op het ontwerpbestemmingsplan of het plan inzien in het Stadskantoor ? U kunt hiervoor een afspraak maken door een mail te sturen naar vergunning@enschede.nl Wij verzoeken u in de mail aan te geven dat u een afspraak wilt maken en de naam van het plan, uw naam en telefoonnummer te vermelden.

Het is niet mogelijk om zonder afspraak ruimtelijke plannen of besluiten in te zien in het Stadskantoor.

Reageren

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kan een ieder naar keuze schriftelijk, digitaal of mondeling een zienswijze omtrent dit ontwerp-bestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad.

Digitale zienswijzen: kunnen worden ingediend via www.enschede.nl. Om digitaal een zienswijze te kunnen indienen dient u te beschikken over DigiD of E-herkenning.

Schriftelijke zienswijzen: kunnen worden gericht aan de gemeenteraad, Postbus 20, 7500 AA Enschede. In de brief moeten de volgende zaken vermeld worden: ‘zienswijze ontwerpbestemmingsplan Moskee Kuipersdijk, uw naam en adres en uw handtekening.

Mondelinge zienswijze: U kunt een afspraak maken door een mail te sturen naar vergunning@enschede.nl. Geef hierin duidelijk aan dat u een afspraak wilt maken voor het indienen van uw zienswijze. U wordt uiterlijk de volgende werkdag gebeld voor het maken van een afspraak.