Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2017, 29674Ruimtelijke plannenVerleende omgevingsvergunning met beroepsmogelijkheid voor het bouwen van een woning - Pastoor van der Plaatstraat 105c te Rijpwetering -W20160131

Logo Kaag en Braassem

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken ingevolge artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat op 8 mei 2017 de omgevingsvergunning met de activiteiten bouwen en afwijken van het bestemmingsplan is verleend voor het bouwen van een woning op het perceel Pastoor van der Plaatstraat 105c te Rijpwetering.

De omgevingsvergunning W20160131 Pastoor van der Plaatstraat 105c te Rijpwetering is zonder inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan verleend.

Vanaf donderdag 25 mei 2017 t/m woensdag 5 juli 2017 liggen de verleende omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage in de publieksruimte van het gemeentehuis (Westeinde 1 in Roelofarendsveen). U bent welkom om de stukken in te zien gedurende de openingstijden van het gemeentehuis, of op afspraak. U kunt de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing ook inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl met codering NL.IMRO.1884.UPAPASTVDPLAAT105C-VAS1.

Vanaf de dag na de dag van terinzagelegging kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank ’s Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het college naar voren hebben gebracht, alsmede door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze bij het college naar voren hebben gebracht. Het instellen van beroep heeft geen opschortende werking; hiervoor moet een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit verzoek wordt gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde rechtbank. Een afschrift van het ingediende beroepschrift dient meegezonden te worden.

De verleende omgevingsvergunning treedt in werking op vrijdag 7 juli 2017, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van betreffende besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze klantadviseurs, tel. (071) 332 72 72, e-mail info@kaagenbraassem.nl.