Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 mei 2017, 2017-0000078818, houdende de wijziging van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie 2015, het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie BO SZW 2013 en het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit afdeling BSB-SZI 2015

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 8, derde lid, aanhef en onderdeel a, en 23, eerste lid, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009, 3, aanhef en onderdeel k, en 8, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit plaatsvervangend secretaris-generaal 2009 SZW en 3, eerste lid, aanhef en onderdeel k, en derde lid, en 10 van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie 2015;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie 2015 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 vervalt onderdeel d onder verlettering van de onderdelen e en f tot de onderdelen d en e.

B

In artikel 2 vervalt onderdeel e onder verlettering van onderdeel f tot onderdeel e.

C

In artikel 3 vervalt het tweede lid onder vernummering van het derde lid tot het tweede lid.

D

Artikel 8 vervalt.

E

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede ‘genoemd in artikel 2, onderdelen a tot en met f,’ vervangen door: genoemd in artikel 2, onderdelen a tot en met e,.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van het eerste lid, onderdeel g, door een puntkomma, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • h. het beheersmatig en beleidsinhoudelijk ondersteunen van de directeur-generaal bij de aansturing van de onder hem ressorterende directies.

F

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede ‘, alsmede het bureauhoofd zijn’ vervangen door: is.

2. In het tweede lid vervalt de zinsnede ‘, alsmede het bureauhoofd’.

G

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid en het derde lid wordt de zinsnede ‘, de directeuren en het bureauhoofd’ vervangen door: en de directeuren.

2. In het vierde lid vervalt de zinsnede ‘en het bureauhoofd’.

H

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt de zinsnede ‘, alsmede het bureauhoofd’.

2. In het vierde lid, tweede volzin, wordt de zinsnede ‘, de directeuren en het bureauhoofd’ vervangen door: en de directeuren.

ARTIKEL II

Artikel 4, onderdeel h, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie BO SZW 2013 komt te luiden:

  • h. de ondersteuning van bewindspersonen, de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directeuren-generaal en de inspecteur-generaal, door managementassistenten;.

ARTIKEL III

Het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit afdeling BSB-SZI 2015 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

BSB-SZI bestaat uit het team Financieel beheer en bedrijfsvoering-SZI, het team secretariaat-SZI en de DG-controller.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervalt de zinsnede ‘de directeur-generaal en’.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. De DG-controller is verantwoordelijk voor beheersmatig en beleidsinhoudelijk ondersteunen van de directeur-generaal bij de aansturing van de onder hem ressorterende directies.

C

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, eerste volzin, wordt ‘aangewezen’ vervangen door: door het hoofd van BSB-SZI en de directeur Werknemersregelingen schriftelijk aangewezen.

2. In het eerste lid, tweede volzin, wordt de zinsnede ‘managementondersteuner van het team secretariaat-SZI’ vervangen door: medewerker van BSB SZI.

3. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. De door het hoofd van BSB SZI schriftelijk aangewezen medewerkers van BSB SZI zijn gevolmachtigd om voor de bestelcategorieën bloemen, kantoorartikelen, VVV-bonnen, en boeken/tijdschriften/abonnementen bestellingen te doen met een waarde van ten hoogste € 1.500,– per bestelling.

4. Het derde lid komt te luiden:

  • 3. De door het hoofd van BSB SZI schriftelijk aangewezen medewerkers van het team secretariaat-SZI zijn gevolmachtigd om ten aanzien van de niet in het tweede lid genoemde bestelcategorieën bestellingen te doen met een waarde van ten hoogste € 200,– per bestelling.

D

In artikel 7 wordt ‘aangewezen’ vervangen door: door het hoofd van BSB-SZI schriftelijk aangewezen.

ARTIKEL IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 mei 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze B. ter Haar Directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie

TOELICHTING

Met dit besluit wordt een aantal wijzigingen aangebracht in het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie 2015, het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie BO SZW 2013 en het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit afdeling BSB-SZI 2015.

Het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie BO SZW 2013 wordt gewijzigd in verband met de positionering van de ondersteuning van de leden van het MT SZW door managementassistenten bij de directie Bestuursondersteuning. Verder wordt met dit wijzigingsbesluit geregeld dat conform het besluit van de directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie de DG-controller bij de afdeling BSB-SZI wordt gepositioneerd. Tot slot worden in het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit afdeling BSB-SZI 2015 nog enkele specifieke mandaten binnen de afdeling BSB-SZI geactualiseerd.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze B. ter Haar Directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie

Naar boven