Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BladelStaatscourant 2017, 29015Ruimtelijke plannenOntwerp omgevingsvergunning “Rond Deel 12 Bladel”

Logo Bladel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van de artikelen 2.1, 2.10 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen.

Inhoud

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de uitbreiding van bestaande bedrijfsgebouwen. Het is gelegen op het kadastraal perceel bekend gemeente BDL01, sectie g, nummer 0, plaatselijk bekend Rond Deel 12 te Bladel.

De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied Bladel 2014 maar bovengenoemde omgevingsvergunning maakt het mogelijk om in afwijking hiervan te bouwen.

Het ontwerp heeft betrekking op de volgende activiteiten:

  • -

    bouwen van een bouwwerk

  • -

    gebruik van gronden/bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan

Ter inzage

De ontwerp omgevingsvergunning ligt inclusief ruimtelijke onderbouwing van 29 mei tot 10 juli 2017 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Markt 21 te Bladel. U kunt daar terecht op maandag en woensdag van 09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

U kunt de stukken ook inzien via internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plan kent het identificatienummer: NL.IMRO.1728.OVG0027Ronddeel12-ONTW

Indienen zienswijzen

Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpplan kenbaar maken. Uw schriftelijke reactie moet u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel van het ontwerpplan deze betrekking heeft.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor meer informatie kunt u contact opnemen met het KCC of met de heer D. Liebregts van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497–361636). Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.