Kennisgeving

Logo Texel

O ntwerp b estemming s plan Den Burg , Texel ter inzage

Burgemeester en Wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp bestemmingsplan den Burg met nummer NL.IMRO.0448.DNB2015BP0001-on01 met bijbehorende stukken ter inzage ligt.

Het plangebied wordt globaal begrensd door: Pontweg, de sportvelden, Wezenland, Schilderend, Tjakkerstraat, Lieuwstraat, Hallerweg, Kadijksweg, Marsweg, Hoefslag, Georgiëweg en Akenbuurt.

In dit ontwerp bestemmingsplan Den Burg worden de volgende bestemmingsplannen samengevoegd:

 • 1.

  Den Burg centrum;

 • 2.

  Den Burg;

 • 3.

  Partiële herziening van diverse bestemmingsplannen op ondergeschikte onderwerpen;

 • 4.

  Uitbreidingsplan Den Burg 1965

 • 5.

  Partiële herziening bestemmingsplan den Burg Centrum Groeneplaats 14.

Inzage

Het ontwerp bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen van maandag 29 mei tot en met maandag 10 juli 2017 ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Emmalaan 15, 1791 AT Den Burg. De publieksbalie is geopend van maandag tot en met donderdag 08.30 – 12.30 uur.

De genoemde stukken zijn digitaal beschikbaar via http://ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0448.DNB2015BP0001-on01 en via de website van de gemeente Texel www.texel.nl (zoekterm: bekendmakingen)

Zienswijzen

Een ieder kan gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan Den Burg naar voren brengen bij de raad van de gemeente Texel/team Beleid, Postbus 200, 1790 AE te Den Burg. U kunt gebruik maken van het formulier voor zienswijzen, dat u kunt downloaden van de website van de gemeente Texel www.texel.nl / zoekterm: bekendmakingen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan via telefoonnummer 14 0222 (zonder netnummer) een afspraak worden gemaakt met de behandelend ambtenaar.

Den Burg,

burgermeester en wethouders van Texel

Dhr. ir. M.C. Uitdehaag, burgemeester

Dhr. R.P. van Menen, secretaris

Naar boven