Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 28567

Gepubliceerd op 19 mei 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Gemeente Rotterdam - Verkeersbesluit t.b.v. oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen

Logo Rotterdam

Dirk Swarteveldplein 17/0020773 AS 17/08669

De directeur van Stadsontwikkeling,

overwegende,

 • dat in het kader van het Rotterdamse programma ‘Rotterdam elektrisch’ het elektrisch vervoer wordt bevorderd;

 • dat het stimuleren van elektrische mobiliteit tot een van de actiepunten behoort uit het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde ‘Programma Duurzaam’;

 • dat het voor het stimuleren van elektrische mobiliteit van belang is dat er over een netwerk van elektrische oplaadpunten kan worden beschikt;

 • dat een dergelijk oplaadpunt onder meer gerealiseerd kan worden door de inrichting van parkeerplaatsen aan het Dirk Swarteveldplein;

 • dat er per elektrische oplaadpaal twee elektrisch aangedreven voertuigen gelijktijdig kunnen worden opgeladen;

 • dat het nodig is om de betreffende parkeerplaatsen middels een verkeersbesluit aan te wijzen als zijnde parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen;

 • dat het wenselijk is twee parkeerplaatsen bij de oplaadpaal aan het Dirk Swarteveldplein, ter hoogte van nr. 4 ongeveer, aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen;

 • dat er gezien de behoefte voor het opladen van elektrische auto’s ten tijde van het nemen van het besluit er nu één vak wordt ingericht als zijnde een parkeerplaats om een elektrisch voertuig te kunnen opladen;

 • dat de andere parkeerplaats vooralsnog niet als een oplaadplaats wordt ingericht, maar als blijkt dat er wel behoefte bestaat voor een tweede oplaadplaats deze plaats snel kan worden ingericht.

Dat de maatregel, gelet op artikel 2 lid 2 sub a. van de Wegenverkeerswet, strekt tot:

 • 1*

  het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu;

 • 2*

  dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;

 • 3*

  dat overleg heeft plaats gevonden met de Politie Eenheid Rotterdam.

Gelet op artikel 18 aanhef en onder d. van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens het College van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016 (gemeenteblad 2016-6556, zoals nadien gewijzigd).

BESLUIT:

• Twee parkeerplaatsen, bij de oplaadpaal aan het Dirk Swarteveldplein, ter hoogte van nr. 4 ongeveer, aan te wijzen als parkeerplaatsen die als specifiek doel hebben het opladen van elektrische voertuigen.

• Eén parkeerplaats daadwerkelijk in te laten richten als oplaadplaats voor elektrische voertuigen, aangezien hier alleen nu concreet behoefte voor bestaat en de tweede parkeerplaats pas dan in te richten als hier de behoefte toe bestaat.

• Dit besluit kenbaar te maken aan de weggebruikers middels plaatsing van de borden E4 met onderbord met daarop de tekst 'Opladen elektrische voertuigen' alsmede met onderbord OB501 –schuin (links / rechts) wijzend, volgens bijlage I van het RVV 1990, te plaatsen.

De O.B.U. wordt belast met de uitvoering van dit besluit.Dit besluit wordt op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd in de Staatscourant via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant  Rotterdam, 19 mei 2017

Namens het College van Burgemeester en Wethoudersde directeur Stadsontwikkeling,voor deze, het hoofd Verkeer en Vervoer

S.M. Leijten-Adams

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:- naam en adres van de indiener- datum bezwaarschrift- de gronden van het bezwaar- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:Het college van burgemeester en wethouders,t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 2676300. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op:www.rotterdam.nl -> gemeenteloket -> onlineproducten -> formulier "digitaal bezwaar".  U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl