Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KatwijkStaatscourant 2017, 28475OverigGewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan ‘De Horn fase 2b’

Logo Katwijk

Het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan ‘De Horn fase 2b’ (met bijbehorende stukken) van de gemeente Katwijk ligt van 19 mei 2017 tot en met 29 juni 2017 ter inzage.

Plangebied

Het plangebied van het uitwerkingsplan ‘De Horn fase 2b’ omvat het zuidelijk deel van het bestemmingsplan ‘De Horn’ en ligt tussen de Oegstgeesterweg, Collegiantenstraat en tussen de nieuw te graven Vliet en de bestaande Vliet te Katwijk.

Dit uitwerkingsplan maakt de bouw van maximaal 95 woningen mogelijk. Het gaat hierbij om vrijstaande, twee aaneen, gestapelde en aaneengesloten woningen.

Ter inzage

Het vastgestelde uitwerkingsplan is te raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl en www.katwijk.nl onder bekendmakingen en vervolgens bestemmingsplannen.

Tevens ligt het vastgestelde uitwerkingsplan ter inzage op het gemeentehuis te Katwijk.

Beroep

Tegen het besluit van het college van B & W kan gedurende 20 mei 2017 t/m 30 juni 2017 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerp uitwerkingsplan bij het college kenbaar hebben gemaakt.

  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerp uitwerkingsplan bij het college kenbaar te hebben gemaakt.

  • Tegen de aangebrachte wijzigingen kunnen belanghebbenden beroep instellen.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Digitaal indienen is ook mogelijk.