Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 28431

Gepubliceerd op 19 mei 2017 09:00
Inhoudsopgave





Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Oude Haagweg tussen Houtwijklaan en Thorbeckelaan/Volendamlaan (aanpassen voorrangsregeling)

Logo 's-Gravenhage

[

]BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG,

gelezen het op 29 maart 2017 ingekomen verzoek van het Ingenieursbureau Den Haag, ingediend

namens de Dienst Stadsbeheer/Afdeling Riolering, Wegen en Bodem van de gemeente Den Haag,

tot het nemen van een verkeersbesluit voor het aanpassen van de bestaande voorrangsregeling op

de kruispunten van het gedeelte van de Oude Haagweg dat is gelegen tussen de Houtwijklaan en

de Thorbeckelaan/Volendamlaan;

gelezen de op 3 april 2017 ontvangen brief van de Politie Den Haag, Dienst Regionale

Operationele Samenwerking, Afdeling Infrastructuur, Team Verkeer, kenmerk 2017/-;

overwegende,

dat bij de werkzaamheden in het kader van groot onderhoud het weggedeelte van de Oude Haagweg

tussen de Houtwijklaan en de Thorbeckelaan/Volendamlaan wordt aangepakt en dat daarbij, overeenkomstig

het beleid in de gemeente, ook ter plaatse voorrangskruisingen worden ingesteld

in plaats van de bestaande voorrangsweg;

dat gezien het gestelde in artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het

wegverkeer juncto artikel 2 Wegenverkeerswet kan worden opgemerkt dat met het nemen

van de onderhavige verkeersmaatregel(en) het volgende wordt nagestreefd:

 

 • 1.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg; 

  dat het voornemen om deze verkeersmaatregel(en) in te stellen op de voorgeschreven wijze is

  gepubliceerd en gedurende een periode van vier weken ter inzage heeft gelegen teneinde

  belanghebbenden in de gelegenheid te stellen een zienswijze daarop kenbaar te maken;

   

  dat geen reactie is ingekomen;

dat ten aanzien van de onderhavige verkeersmaatregel(en) het overleg als bedoeld in artikel 24

van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft plaatsgevonden;

 

dat het betreffende weggedeelte in beheer is bij de gemeente Den Haag en gelegen binnen

de bebouwde kom van die gemeente;

 

gelet op de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Den Haag en het daarop

gebaseerde ondermandaatbesluit;

 

gelet op artikel 18 eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994, juncto artikel 1, artikel 4

eerste lid, artikel 12 onder a en b, artikel 18, artikel 21 en 24 van het Besluit administratieve

bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 460, 1990);

 

BESLUITEN:

 

 • 1.

  door het plaatsen van borden volgens model B03 van Bijlage 1 van het Reglement verkeers-

regels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990) en door het overeenkomstig artikel 1, onder p,

van genoemd Reglement aanbrengen van voorrangsdriehoeken (haaientanden) in of op het wegdek

alsmede het verwijderen van de borden volgens model B01 bij de kruisingen van

het gedeelte van de Oude Haagweg tussen de Houtwijklaan en de Thorbeckelaan/

Volendamlaan de bestaande voorrangsregeling aan te passen waarbij ter plaatse voorrangs-

kruisingen worden ingesteld in plaats van een voorrangswegweg, dit zoals aangegeven op de

hierna genoemde situatietekening;

 

 • 1.

  dat als gevolg van de bovenomschreven verkeersmaatregelen alle eerder genomen verkeers-

maatregelen/-verkeersbesluiten die hierop betrekking hebben, worden ingetrokken (en de daarmee

samenhangende verkeerstekens worden verwijderd) en wel voor zover het gestelde daarin direct

betrekking heeft op hetgeen thans opnieuw wordt geregeld;

 

 • 1.

  dat bovengenoemde maatregel(en) gelden op de wijze als aangegeven op de bij dit besluit

  behorende en daar onlosmakelijk deel van uitmakende situatietekening, die kan worden

ingezien bij de Dienst Stadsbeheer, Handhavingsorganisatie/Vergunningen en Handhaving,

Loudonstraat 95, Den Haag;

 

Burgemeester en wethouders van Den Haag,

namens deze:  Senior medewerker Vergunningen,M.D. Shamlal

   

Afdruk aan:

 

 • 1.

  1* DPZ / Wegbeheer Stadsdeel Loosduinen

 • 2.

  1* Politie Haaglanden, bureau Verkeer (

 • 3.

  1* DSB/IBDH (

 • 4.

  1* DSO/ afdeling Verkeer en Infrastructuur ( 

  BEZWAARSCHRIFT

  Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

  Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.

   

  Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie.

  E-mailen kan niet.

   

  Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

   

  Burgemeester en wethouders van Den Haag,

  AWB / bezwaar.

  Postbus 12 600

  2500 DJ DEN HAAG

   

  Vermeld in uw bezwaarschrift:

  naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;

  de datum en handtekening;

  een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;

  de argumenten voor bezwaar.

   

  Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

   

  Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.

    

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl