Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2017, 28222Ruimtelijke plannen



Bestemmingsplan ’Herziening bestemmingsregels wonen’

Logo Groningen

De gemeenteraad heeft op 19 april 2017 het bestemmingsplan Herziening bestemmingsregels wonen vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied waarvoor de volgende 16 bestemmingsplannen gelden:

 • Binnenstad

 • Binnenstad-Oost

 • Bodenterrein - UMCG

 • Cortinghborg

 • Cortinghborg II

 • Ebbingekwartier

 • Europapark: De Linie

 • Helpman

 • Hortusbuurt-Noorderplantsoen

 • Korrewegwijk-de Hoogte

 • Kostverloren, Zeeheldenbuurt en Badstratenbuurt

 • Oosterparkwijk

 • Oosterpoort

 • Oranjebuurt-Noorderplantsoenbuurt

 • Oud Zuid

 • Schildersbuurt.

Het bestemmingsplan Herziening bestemmingsregels wonen wijzigt de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de woonfunctie in deze 16 plannen.

De raad heeft deze maatregel aangekondigd in de woonvisie Wonen in Stad (2015). In de woonvisie is opgenomen dat de leefbaarheid in een aantal woonwijken onder druk staat. Dit komt onder andere doordat er een te groot deel van de woningen in gebruik is voor jongerenhuisvesting. Eén van de maatregelen die de raad hiervoor wil nemen is het vaststellen van een bestemmingsplan dat de bouw van extra verdiepingen op bestaande panden tegengaat, evenals het bebouwen van binnenterreinen en de vorming van te kleine woningen. Ook de komst van nieuwe kamerverhuurpanden gaat de gemeente beperken. In het bestemmingsplan Herziening bestemmingsregels wonen zijn deze maatregelen vastgelegd in juridische regels.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad wijzigingen in het plan aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals dat van 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017 ter inzage heeft gelegen. Een overzicht van de wijzigingen is te vinden in het zienswijzenverslag en in het raadsvoorstel die bij het bestemmingsplan ter inzage liggen.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 18 mei tot en met 28 juni 2017 ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur, van 14.00 tot 17.00 uur uitsluitend op afspraak.

Exemplaren van het vastgestelde bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn op

aanvraag tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

U kunt het bestemmingsplan ook inzien op gemeente.groningen.nl/projecten-en-bestemmingsplannen. U komt bij de pdf-bestanden (‘papieren versie’) van het plan door aanklikken van het bestemmingsplan onder ‘Actuele bestemmingsplannen’. U kunt hier tevens doorklikken naar de digitale bestemmingsplankaart. Het identificatienummer is NL.IMRO.0014.BP558HerzBestemWon-vg01.

Deze kaart vindt u ook op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

De digitale planbestanden zijn te vinden op plannen.groningen.nl/ro-online/plannen.

Van 18 mei tot en met 28 juni 2017 kan een belanghebbende beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Een beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan uitsluitend worden ingesteld door een belanghebbende:

 • -

  die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;

 • -

  aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht;

 • -

  die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn aangebracht.

Wie tijdig beroep heeft ingesteld kan ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres.

Gemeente Groningen, 17 mei 2017