Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaStaatscourant 2017, 2802Ruimtelijke plannenVerlening omgevingsvergunningen met afwijking Baarschot

Logo Breda

Burgemeester en wethouders van Breda maken bekend dat zij op 18 januari 2017 ingevolge artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunningen hebben verleend voor:

  • Baarschot ong., achter nrs. 34A t/m 3D, bouw bedrijfsloods voor dhr. Martens (NL.IMRO.0758.AB2016221002-0401).

  • Baarschot ong., achter nrs. 34A t/m 3D, bouw bedrijfsloods voor dhr. Scheepers (NL.IMRO.0758.AB2016221001-0401).

Ter inzage

De omgevingsvergunningen liggen ter inzage van 19 januari 2017 tot en met 1maart 2017. De vergunningen zijn vanaf 19 januari 2017 digitaal te raadplegen via de website www.breda.nl/ruimtelijkeplannen. Daarnaast liggen de omgevingsvergunningen ter inzage bij de Infobalie in het Stadskantoor, Claudius Prinsenlaan 10 te Breda.

Beroep

Tot en met 1 maart 2017 is het voor belanghebbenden mogelijk om tegen de verleende vergunningen schriftelijk beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het bestreden besluit niet. In spoedeisende gevallen kunnen belanghebbenden tegen het besluit een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Zeeland West-Brabant.

Informatie

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via www.breda.nl, twitter @breda, facebook Gemeente Breda of bel 14 076