Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeStaatscourant 2017, 27915Ruimtelijke plannenTervisielegging vastgesteld bestemmingsplan “BUITENGEBIED NOORDWEST – WIJZIGING 2 WIGGERSBOSWEG 34-36” (NL.IMRO.0153.BP00134-0003)

Logo Enschede

Het College van burgemeester en wethouders heeft op 2 mei 2017 - met toepassing van artikel 3.6, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening – bestemmingsplan “Buitengebied Noordwest – wijziging 2 Wiggersbosweg 34-36” vastgesteld.

Dit wijzigingsplan heeft betrekking op het adres Wiggersbosweg 34-36. Met gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan Buitengebied Noordwest wordt voorzien in de mogelijkheid om overeenkomstig de VAB-regeling uit de beleidsnota Gids Buitenkans een karakteristieke schuur op het erf aan de Wiggersbosweg 34-36 te bewonen, nadat die voor bewoning geschikt is gemaakt.

Inzien wijzigingsplan

Het vastgestelde wijzigingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 18 mei 2017 zes weken voor een ieder ter inzage.

Uitwerkingsplan digitaal inzien:

Het vastgestelde wijzigingsplan met de daarbij behorende stukken kan digitaal worden ingezien op

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0153.BP00134-0003

De bronbestanden kunnen worden gedownload via de webpagina

https://www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl/plannen/NL.IMRO.0153.BP00134-/NL.IMRO.0153.BP00134-0003/

Papieren versie uitwerkingsplan inzien:

Wilt u liever de papieren versie van het vastgestelde wijzigingsplan inzien? Dan verzoeken wij u een mail met de naam van het plan te sturen naar vergunning@enschede.nl U ontvangt dan van ons een pdf versie van het gevraagde wijzgingsplan.

Nadere toelichting of inzien op stadskantoor

Wilt u een nadere toelichting op het vastgestelde wijzigingsplan of het plan inzien in het Stadskantoor? U kunt hiervoor een afspraak maken door een mail te sturen naar vergunning@enschede.nl Wij verzoeken u in de mail aan te geven dat u een afspraak wilt maken en de naam van het plan, uw naam en telefoonnummer te vermelden.

Het is niet mogelijk om zonder afspraak ruimtelijke plannen of besluiten in te zien in het Stadskantoor.

Reageren

Van 19 mei 2017 tot en met 29 juni 2017 kunnen belanghebbenden schriftelijk beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Geen beroep kan echter worden ingesteld door de belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze tegen het ontwerpplan heeft kenbaar gemaakt.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.